Tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng là gì?

Tính đồng nhất của giống cây trồng là gì? Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất nếu có sự biểu hiện như...

Thế nào là Giống cây trồng được biết đến rộng rãi?

SBLAW giải thích thế nào là Giống cây trồng được biết đến rộng rãi? - Giống cây trồng mà vật liệu nhân giống hoặc vật...

Tính mới của và Tính khác biệt của Giống cây trồng là gì?

Tính mới của Giống cây trồng là gì? Giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm...

Giống cây trồng và Điều kiện bảo hộ của Giống cây trồng là gì?

Giống cây trồng và Điều kiện bảo hộ của Giống cây trồng là gì? Giống cây trồng là gì? Giống cây trồng là quần thể cây...

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng

SBLAW tư vấn về việc đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng. Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối...

Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

 Ngày 13 tháng 12 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng...

Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

SBLAW thông tin về dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng: Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo...