Quyền tạm thời đối với thiết kế bố trí

a) Đối với thiết kế bố trí đã được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương...

Sử dụng thiết kế bố trí là việc thực hiện các hành vi sau đây

Sử dụng thiết kế bố trí là việc thực hiện các hành vi sau đây a) Sao chép thiết kế bố trí; sản xuất mạch...

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫnGiấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí...

Công bố đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp

Đơn đăng ký thiết kế bố trí được công bố dưới hình thức cho phép tra cứu trực tiếp tại cơ quan quản lý...

Yêu cầu đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí

Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định thiết kế bố trí cần bảo hộ trong đơn đăng ký thiết kế bố trí bao...

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa...

Quyền đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp

a) Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký thiết kế bố trí: - Tác giả tạo ra thiết kế bố trí bằng...

Tính mới thương mại của thiết kế bố trí

a) Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi...

Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí

a) Thiết kế bố trí được coi là có tính nguyên gốc nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: - Là kết quả lao...

Khái niệm Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các...

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, để được...