Đăng ký hợp đồng Li-xăng, Hình thức, Nội dung của hợp đồng Li-xăng

Đăng ký hợp đồng Li-xăng, Hình thức, Nội dung của hợp đồng Li-xăng Đăng ký hợp đồng Li-xăng Đăng ký hợp đồng không phải là nghĩa...

Chủ thể li xăng, hình thức li xăng, hợp đồng li xăng

Chủ thể Li-xăng - Người nắm độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, Người được chủ sở hữu công nghiệp chuyển quyền...

Chuyển nhượng nhãn hiệu

Chuyển nhượng nhãn hiệu là một giao dịch dân sự giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về một nhãn hiệu. SBLAW...

Tư vấn nhượng quyền nhãn hiệu

Nhượng quyền nhãn hiệu, thương hiệu như sự liên kết hợp đồng giữa phía chuyển giao (nhà sản xuất hoặc tổ chức dịch vụ)...

Hợp đồng chuyển nhượng Thương hiệu, Nhãn hiệu hàng hóa

Hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của chủ sở hữu thương hiệu,...

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển giao, chuyển nhượng các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền chuyển giao hoàn toàn quyền...

Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận hồ sơ: Thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc hồ sơ đăng ký hợp...

Chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

SBLAW giới thiệu thủ tục chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu giữa bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao như sau:   Chủ đơn...

Quy định chung về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Quy định chung về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp...

Nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên và địa chỉ đầy...

Hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được...

Các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm các dạng sau đây: Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà...

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Tên và địa chỉ đầy đủ...

Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệpChủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng...

Quy định chung về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình...