Chủ thể li xăng, hình thức li xăng, hợp đồng li xăng

Chủ thể Li-xăng - Người nắm độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, Người được chủ sở hữu công nghiệp chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN và cho phép chuyển quyền sử dụng thứ cấp (tiếp tục chuyển quyền sử dụng) có quyền chuyền quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.

Người chuyển quyền sử dụng chỉ được cho phép chuyển giao quyền thuộc về mình, nếu quyền sở hữu chung, thì việc chuyển quyền sử dụng phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu chung, thì việc chuyển quyền sử dụng phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu chung theo quy định của bộ luật Dân Sự.

Hình thức Li-xăng

Có hai hình thức chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN:

 

Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN theo hợp đồng, tức là theo thỏa thuận giữa Bên chuyển quyền và Bên nhận chuyển quyền.

Chuyển quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc (không áp dụng đối với các đối tượng SHCN khác) là việc chuyển quyền sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong một số trường hợp đặc biệt mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu sáng chế.

 

Hợp đồng Li xăng

Hợp đồng chuyền quyền sử dụng đối tượng SHCN có thể được phân chia theo các tiêu chí khác nhau:

Theo phạm vi quyền của Bên nhận, có hai dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN sau đây:

+ Hợp đồng độc quyền: Là hợp đồng mà theo đó, trong phạm vi và thời hạn chuyển quyền sử dụng, Bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng SHCN, Bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN với bất kỳ Bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng SHCN đó nếu được sự cho phép của Bên được chuyển quyền;

+ Hợp đồng không độc quyền: Là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển quyền sử dụng, Bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng SHCN, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN không độc quyền với người khác.

Theo Bên giao, có hai dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN sau đây:

+ Hợp đồng sơ cấp: Là hợp đồng mà Bên giao chính là chủ sở hữu đối tượng SHCN;

+ Hợp đồng thứ cấp: Là hợp đồng mà Bên giao là người được chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN và được chủ sở hữu công nghiệp cho phép chuyển quyền sử dụng thứ cấp theo một hợp đồng khác.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan