Thủ tục xin cấp phép và dịch vụ chuyển giao công nghệ

Thủ tục xin cấp phép chuyển giao công nghệ: thủ tục này chỉ áp dụng đối với các công nghệ thuộc danh mục hạn chế chuyển giao

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp nhận hoặc chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển giao công nghệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép chuyển giao công nghệ.

Hồ sơ này bao gồm:

– Đơn đề nghị ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ;

– Văn bản về tư cách pháp lý của bên đề nghị;

– Tài liệu giải trình về công nghệ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép chuyển giao công nghệ phải có văn bản chấp thuận, nếu không chấp thuận thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp nhận hoặc chuyển giao công nghệ tiến hành ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Sau khi ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, một trong các bên ký kết hợp đồng phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chuyển giao công nghệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép chuyển giao công nghệ. Hồ sơ xin cấp Giấy phép bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ;

Thủ tục xin cấp phép và dịch vụ chuyển giao công nghệ

– Văn bản chấp thuận chuyển giao công nghệ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Văn bản về tư cách pháp lý của các bên trong hợp đồng chuyển giao công nghệ;

– Bản gốc hoặc bản sao hợp đồng chuyển giao công nghệ;

– Danh mục tài liệu công nghệ, thiết bị công nghệ (nếu có) kèm theo hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép chuyển giao công nghệ có trách nhiệm xem xét sự phù hợp của hợp đồng chuyển giao công nghệ với nội dung ghi trong văn bản chấp thuận để quyết định việc cấp phép, nếu không cấp phép thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ nếu muốn thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép chuyển giao công nghệ thì một trong các bên ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ phải xin Giấy phép mới.

 

Dịch vụ chuyển giao công nghệ: là hoạt động hỗ trợ quá trình tìm kiếm, giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Dịch vụ chuyển giao công nghệ bao gồm:

– Môi giới chuyển giao công nghệ;

– Tư vấn chuyển giao công nghệ;

– Đánh giá công nghệ;

– Định giá công nghệ;

– Giám định công nghệ;

– Xúc tiến chuyển giao công nghệ.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan