Dịch vụ xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm

SBLAW giới thiệu thủ tục xin xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm được gs1 giới thiệu.

 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM MÃ SỐ MÃ VẠCH QUỐC GIA

8 Hoàng Quốc Việt - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 1900636218; Fax: (04) 37562444 /38361771

E-mail: khoatd@gs1vn.org.vn

XÁC NHẬN VIỆC SỬ DỤNG MÃ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Thông số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc "Qui định mức thu, nộp, qun sử dng phí cấp số vạch”.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam xin hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm cụ thể như sau:

a)  Hồ sơ đăng ký gồm:

1.  Bằng chứng Uỷ quyền của công ty nước ngoài (có công chứng) cho phép công ty ở Việt Nam được phép sử dụng số của công ty nước ngoài;

2.  Bản Liệt kê danh mục sản phẩm sử dụng nước ngoài (theo mẫu);

3.  Công văn đề nghị được sử dụng số nước ngoài trên sản phẩm (theo mẫu).

b)   Mức phí

Phí thủ tục xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài là:

Hồ sơ ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm

500.000đ/hồ sơ

Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm

10.000đ/mã

Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ sau:

1.Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Chi nhánh: Cầu Giấy

Số tài khoản: 1507201067907

Đơn vị hưởng: Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc Gia

 

2.Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)

Chi nhánh: Nam Thăng Long

Số tài khoản: 122000064913

Đơn vị hưởng: Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc Gia

Lưu ý: Khi chuyển khoản đề nghị cơ sở ghi rõ tên cơ sở, ghi rõ loại phí nộp và đặc biệt cần ghi thêm mã số nước ngoài được phép sử dụng vào chứng từ chuyển khoản để tiện theo dõi.
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VIỆC SỬ DỤNG MÃ NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi:  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp đề nghị xác nhận:………………………………….

Tên tiếng Anh (nếu có):………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………

Điện thoại (Tel) ................................   Fax: ........................................................

Website: ............................................   E-mail: ...................................................Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh/Quyết định thành lập: Số.......................... Ngày cấp:...............................Cơ quan cấp:................................................................

Tên đơn vị ủy quyền:.............................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Số điện thoại: ..............................................................................................................

     Kính đề nghị Tổng cục xác nhận cho chúng tôi được phép sử dụng các mã số nước ngoài trên các sản phẩm (danh mục kèm theo)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Giấy (hợp đồng) ủy quyền cho phép sử dụng mã nước ngoài;

- Danh mục mã số nước ngoài được ủy quyền tương ứng sản phẩm theo hợp đồng ủy quyền;

- Giấy tờ khác (nếu có)

Chúng tôi xin cam đoan các thông tin và giấy ủy quyền là hợp pháp. Nếu có tranh chấp, kiện cáo liên quan đến các giấy tờ trên, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

                              ……., ngày………tháng……..năm…..…

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆ

(Kí tên, đóng dấu (nếu có))

BẢNG KÊ DANH MỤC SẢN PHẨM SỬ DỤNG MÃ NƯỚC NGOÀI

 
TT

Mã nước ngoài

 

Tên sản phẩm

Mô tả sản phẩm

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng……….. mã nước ngoài.

 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

(Kí tên, đóng dấu (nếu có))

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan