Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan mới nhất

 SBLAW giới thiệu mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan mới nhất để Quý khách hàng tham khảo:

 

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

 

MẪU SỐ 02
(Ban hành theo Thông tư số 08 /2016/TT-BVHTTDL
Ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN
Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

1. Người nộp tờ khai:
Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………………………………………
Là (chủ sở hữu quyền liên quan/người được ủy quyền):…………………………………
Sinh ngày:…….tháng…….năm…………………………………………………..
Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập nếu là

tổ chức): …………………………………………
Ngày cấp: ……………………………tại: ………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
Số điện thoại: ………………………Email………………………………………
Nộp đơn đăng ký quyền liên quan cho: …………..………………………………
2. Đối tượng đăng ký quyền liên quan:
Tên cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng: ……………………………………………………………………………………
Đăng ký quyền liên quan đối với (quyền của người biểu diễn/quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình/tổ chức

phát sóng): ……………………………………………
Ngày hoàn thành: ………………………………………………………………..
Công bố/chưa công bố: …………………………………………………………..
Hình thức công bố (hình thức phát hành bản sao):……………………………………
Ngày công bố: …………………………………………………………………….
Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố………………………..……Nước………………..
Nội dung Cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng (nêu tóm tắt nội dung cuộc biểu diễn/bản ghi âm,

ghi hình/chương trình phát sóng – nội dung do cá nhân/tổ chức tự thực hiện, không sao chép, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam):……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
3. Tác phẩm/bản ghi thuộc quyền liên quan được sử dụng trong cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng (nếu có):
Tên tác phẩm/bản ghi:……………………………………………………………
Loại hình:…………………………………………………………………………
Tác giả:……………………………………………………………………………
Chủ sở hữu quyền:……….………………………………………………………..
4. Những người biểu diễn/sản xuất bản ghi âm, ghi hình/thực hiện chương trình phát sóng (khai đầy đủ những người thực hiện):
Họ và tên:……………..…………………Quốc tịch……………………………..
Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: ……………………
Sinh ngày:……..tháng……..năm…………………………………………………
Ngày cấp: …………………………..tại: …………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
Số điện thoại……………………….Email…..…………………………………
5. Chủ sở hữu quyền liên quan (khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu, nếu có):
Họ và tên/Tên tổ chức:………………………Quốc tịch…………………………
Sinh ngày:…….tháng…….năm…………………………………………………
Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): …………………………………………
Ngày cấp: ……………………………tại: ………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………….…Email……..……………………………..
Cơ cở phát sinh sở hữu quyền: (tự đầu tư thực hiện/theo hợp đồng/theo quyết định giao việc/thừa kế…)……………………………………………………………………………………………..
6. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan:
Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp:……………………………
Cấp ngày………tháng..……năm………………………………………………….
Tên cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng:………………
…………..………………………………………………………………………
Chủ sở hữu:………………………………………………………………………
Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): …………………………………………
Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:……………………………………………
Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………………, ngày…….tháng……..năm……..
Người nộp đơn
(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổ chức)

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan

Tờ khai đăng ký quyền liên quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN Kính gửi: