Mẫu đơn yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp

MỤC ĐÍCH GIÁM ĐỊNH

Mục đích yêu cầu giám định: (*)

□    Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp do người thứ ba thực hiện. Cụ thể là:

       Người bị nghi ngờ thực hiện hành vi xâm phạm (tên, địa chỉ):

       Hành vi bị nghi ngờ xâm phạm:

□   Phản đối cáo buộc của người khác về việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể là:

–     Người cáo buộc (họ tên, địa chỉ):

–     Tóm tắt cáo buộc (xâm phạm cái gì, hành vi nào bị coi là xâm phạm):

□   Xem xét hiệu lực hoặc phạm vi bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp được xác lập

□   Mục đích khác, cụ thể là:


NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

□     Xác định phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể là:

       …………………………………………………………………………………………..

□     Đánh giá tính tương tự, cụ thể là:

       …………………………………………………………………………………………..

□     Xác định yếu tố xâm phạm, cụ thể là:

       …………………………………………………………………………………………..

□     Xác định giá trị thiệt hại, cụ thể là:


THỜI HẠN GIÁM ĐỊNH

………………………………………………………………………………………………….

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan