Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH 12

235

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH 12

Ngày 19 tháng 6 năm 2009, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.

Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã ký văn bản Luật số 36/2009/QH 12. Trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày Luật được Quốc hội thông qua, Chủ tịch nước sẽ ban hành Lệnh để công bố Luật.

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn