Các nội dung trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Các nội dung trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ. Quý Công ty cho mình hỏi:

Câu hỏi:

– Trong một Hợp đồng chuyển giao công nghệ thì cần có những nội dung gì?

– Thời điểm nào thì Hợp đồng chuyển giao có hiệu lực?

– Khi chuyển giao công nghệ, thì giá và phương thức thanh toán được quy định như thế nào?

 

 


Luật sư trả lời:


 

1. Nội dung trong một Hợp đồng chuyển giao


Điều 23 Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi năm 2017 quy định: Các bên tham gia giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ có thể thỏa thuận về những nội dung sau đây:

1. Tên công nghệ được chuyển giao.

2. Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra, tiêu chuẩnchất lượng sản phẩm.

3. Chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng công nghệ.

4. Phương thức chuyển giao công nghệ.

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên.

6. Giá, phương thức thanh toán.

7. Thời hạn, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

8. Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có).

9. Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, địa điểm thực hiện chuyển giao công nghệ.

10. Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao.

11. Phạt vi phạm hợp đồng.

12. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

13. Cơ quan giải quyết tranh chấp.

14. Nội dung khác do các bên thỏa thuận.

2. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ 

Theo quy định tại Điều 24 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017,

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm giao kết, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

– Hợp đồng chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao có hiệu lực từ thời điểm được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc trường hợp đăng ký theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 31 của Luật này có hiệu lực từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung thì hợp đồng gia hạn, sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung chuyển giao công nghệ.

 

 


3. Giá và phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ (Điều 27 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017)


Giá công nghệ chuyển giao do các bên thỏa thuận.

– Việc thanh toán được thực hiện bằng phương thức sau đây:

+ Trả một lần hoặc nhiều lần bằng tiền hoặc hàng hóa;

+ Chuyển giá trị công nghệ thành vốn góp vào dự án đầu tư hoặc vào vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

+ Trả theo phần trăm (%) giá bán tịnh;

+ Trả theo phần trăm (%) doanh thu thuần;

+ Trả theo phần trăm (%) lợi nhuận trước thuế của bên nhận;

+ Phương thức thanh toán khác do các bên thỏa thuận.

» Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển giao công nghệ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan