Thỏa ước Nice về Phân loại hàng hóa và dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Thỏa ước Nice về Phân loại hàng hóa và dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Thỏa ước Nice về Phân loại hàng hóa và dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Thỏa ước Nice xây dựng lên bảng phân loại hàng hóa và dịch vụ nhằm  mục đích đăng ký nhãn hiệu (Bảng Phân loại). Các cơ quan nhãn hiệu của các quốc gia thành viên phải ghi rõ trong tài liệu chính thức và

ấn phẩm công bố liên quan đến từng đăng ký và số nhóm của Bảng Phân loại đối với hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu đăng ký thuộc nhóm đó.

Thỏa ước bao gồm một danh mục các nhóm – có 34 nhóm cho hàng hóa và 11 nhóm cho dịch vụ - một danh mục các vần chữ cái của hàng hóa và dịch vụ.

Phiên bản cuối gồm 11.000 điều. Cả hai danh mục trên đều được sửa đổi định kỳ bởi một Hội đồng chuyên gia đại diện của các quốc gia gia thành viên.

Bảng phân loại gần đây là bản thứ 10, và nó có hiệu lực trong năm 2012.

Mặc dù chỉ có 83 nước là thành viên của Thảo ước Nice, nhưng các cơ quan của ít nhất 147 quốc gia, cũng như Văn phòng Quốc tế của WIPO, tổ chức sở hữu trí tuệ Châu Phi (OAPI), Tổ chức sở hữu trí tuệ Khu vực Châu Phi (ARIPO), Tổ chức Benelux về Sở hữu trí tuệ (BOIP) và Cơ quan hài hòa hóa thị trường nội khối của Liên Minh Châu Âu (Nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp) (OHIM) đang sử dụng Bảng Phân loại này.

Thỏa ước Nice tạo thành một liên minh gồm có một hội đồng. Tất cả các quốc gia thành viên của Liên Minh đã tham gia vào việc xây dựng Thỏa ước tại Stockholm và Geneva đều có một thành viên trong Hội đồng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội đồng này là thông qua các chương trình hai năm một lần và ngân sách của Liên Minh.

Thỏa ước này được hoàn tất vào năm 1957 và sửa đổi vào năm 1967 tại Stockholm và năm 1977 tại Geneva.

Thỏa ước này được mở với các quốc gia thành viên tham gia vào Công ước Paris về quyền sở hữu công nghiệp (1883). Các văn bản phê chuẩn hoặc gia nhập phải được gửi cho Tổng Giám đốc của WIPO

Baohothuonghieu lược dịch www.wipo.org.

» Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan