Tư vấn khiếu nại, phản đối đơn đăng ký bảo hộ

SBLAW tư vấn về khiếu nại, phản đối đơn đăng ký bảo hộ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Khiếu nại về Sở hữu trí tuệ:

1.  Quyền khiếu nại về Sở hữu trí tuệ

Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

2.  Thời hiệu khiếu nại về Sở hữu trí tuệ

Khiếu nại lần đầu được thực hiện trong vòng chín mươi ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;

 

Khiếu nại lần thứ hai là ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

3.  Hồ sơ khiếu nại Sở hữu trí tuệ:

Nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng đơn khiếu nại, trong đó phải nêu rõ họ và tên, địa chỉ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung thông báo hoặc quyết định bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lập luận, dẫn chứng chứng minh cho khiếu nại; đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc hủy bỏ thông báo hoặc quyết định liên quan.

 

a. Trình tự thực hiện:

- Nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc tiếp nhận đơn: Đơn khiếu nại có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ.

- Thụ lý đơn khiếu nại: Kiểm tra đơn theo các yêu cầu về hình thức (lý do khiếu nại, quyết định bị khiếu nại, thời hạn khiếu nại, người khiếu nại, người có quyền lợi liên quan), và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc thụ lý/ không thụ lý đơn khiếu nại (có nêu rõ lý do).

- Ra quyết định giải quyết khiếu nại: Căn cứ vào lập luận, chứng cứ của người khiếu nại và bên liên quan, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định giải quyết khiếu nại.

- Công bố quyết định: Quyết định giải quyết khiếu nại được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

 

b. Cách thức thực hiện:

- Nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại.

- Qua bưu điện.

 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

+ Văn bản giải trình khiếu nại và chứng cớ chứng minh lý lẽ khiếu nại;                     

+ Bản sao quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại của Cục Sở hữu trí tuệ; 

+ Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (đối với khiếu nại lần thứ hai);

+ Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

 

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết khiếu nại.

 

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai khiếu nại (Mẫu kèm theo).

 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

4.  Dịch vụ cung cấp:

Tư vấn cho khách hàng tiến hành khiếu nại các thông báo hoặc quyết định của Cơ quan nhà nước liên quan đến các vấn đề Sở hữu trí tuệ của khách hàng, cụ thể gồm các công việc sau:

+   Tư vấn về nội dung vụ việc yêu cầu khiếu nại, đối tượng và tư vấn, giải thích về thời hiệu khiếu nại đối với trường hợp cụ thể của khách hàng ;
+   Tư vấn, soạn thảo hồ sơ khiếu nại Sở hữu trí tuệ;
+   Tư vấn, hướng dẫn khách hàng nộp hồ sơ khiếu nại tại Cơ quan nhà nước về Sở hữu trí tuệ;
+   Phối hợp với khách hàng nhằm theo dõi quy trình xử lý đơn khiếu nại, kết quả khiếu nại.

Phản đối đơn đăng ký Quyền Sở hữu trí tuệ:

Cung cấp dịch vụ phản đối đơn để phản đối các đối tượng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng đang được pháp luật bảo hộ.

Dựa trên thông tin khách hàng cung cấp, chúng tôi có thể điều tra và xác minh các đối tượng có khả năng xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ đối với khách hàng của mình hay không, từ đó kịp thời thông báo tới các cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng hoặc quyết định bảo hộ liên quan đến các đối tượng xâm phạm.

Dịch vụ khiếu nại Sở hữu trí tuệ:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan