Mẫu đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

SBLAW cung cấp mẫu đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

 Mẫu đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

 

TÊN THƯƠNG NHÂN,

TỔ CHỨC

_______

 

Số: ....................

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

………, ngày … tháng … năm ………

 

 

Đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương

 

1. Tên thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử:

- Tên đăng ký:

- Tên giao dịch:

2. Số, ngày cấp, nơi cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân) hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức):

            Loại giấy phép/chứng nhận:

Số:                               Ngày cấp:                                 Nơi cấp:

3. Lĩnh vực hoạt động chính của thương nhân/tổ chức: ……………………………………………………

4. Tên và chức danh người đại diện thương nhân/tổ chức: ………………………………………………..

5. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): ……………………………………………………………………………

6. Tên, chức danh người chịu trách nhiệm chính về hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử: ……………………………………………………………………………………………………………

7. Tên chính thức của chương trình đánh giá tín nhiệm:……………………………………………………

8. Đối tượng hoặc loại hình website thương mại điện tử sẽ tiến hành đánh giá: …………………………

9. Thời gian và tần suất tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử:

  • Một lần (nêu cụ thể thời gian tiến hành:…………………………………………….....)
  • Định kỳ trong một giai đoạn (nêu cụ thể:………………………………………………)
  • Liên tục, có thời hạn (nêu cụ thể thời hạn:..……………………………………...……)
  • Liên tục, không thời hạn

10. Cơ chế giám sát các website thương mại điện tử đã được gắn biểu tượng tín nhiệm:

  • Thường xuyên rà soát hoạt động của các website (tần suất rà soát: …………………………)
  • Yêu cầu các website có báo cáo định kỳ (tần suất báo cáo: ………………………………….)
  • Cơ chế khác (nêu cụ thể:………………………………………………………………………….)

11. Tên miền Internet của website phục vụ hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử:

12. Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………………..

            Điện thoại:                     Fax:                              Email:

 

 

Noi nhận:

- Như trên;

- Cơ quan chủ quản (nếu có);

- Lưu:

 

 

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan