Tờ khai đăng ký quyền liên quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN

Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

1. Người nộp tờ khai đăng ký

Họ và tên/Tên tổ chức: ………………………………………………………….….………….

Là: (1)………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………….tháng………..năm………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu……………cấp ngày……..tháng……..năm………tại…………..……….

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: …………………………………………..…………

Cấp ngày:……tháng……..năm……………….tại……………………………….…………..

Quốc tịch:…………………………………………………………………………..………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..…………….

Số điện thoại:…………………Fax:………….Email:………………………..……………….

Nộp đơn đăng ký quyền liên quan cho:…………………………………………..……………

2. Chương trình đăng ký

Tên cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng: (2)……….………………

Loại hình: (3)………………………………………………………………….………………

Công bố/chưa công bố: (4)……………………………………………………………………

Ngày hoàn thành tác phẩm:…………………………………………………………………………..

Hình thức công bố :……………………………………………….…..….……..…………..

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố:…………………………Nước:………………………………

Nội dung chính của Cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng: (5)

…….……………………………………………………………………………….………..

…………………..…………………………………………………………….……………….

3. Người biểu diễn/Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình/Tổ chức phát sóng: (6)

Họ và tên/Tên tổ chức:………………………………………………………..……………….

Sinh ngày:……………..tháng………..năm…………………………………………….……..

Số CMND/Hộ chiếu……………cấp ngày………tháng………năm……….tại………….………..

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:……………………………………………..……….

Cấp ngày……..tháng……..năm……………………tại…………………………….…………

Quốc tịch:………………………………………………………………………….…………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….…………..

Số điện thoại:…………………..Fax:…………….Email:………………………….…………

4. Chủ sở hữu quyền liên quan: (7)

Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………………………………….……….….……

Sinh ngày:……tháng…….năm……………………………………………………….….……

Số CMND/Hộ chiếu…………….cấp ngày…..tháng….năm………tại……………..………..

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………….….……

Cấp ngày………tháng………năm……..tại………………………………….………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………….Fax:…………Email:……………………………………………..

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền:…………………………………………………….…….……

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……………, ngày……tháng…….năm…….

Người nộp tờ khai (8)    

Tờ khai đăng ký quyền liên quan  Dowload tai lieu

Dịch vụ đăng ký quyền liên quan:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan