Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể

SBLAW cho ví dụ về Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể "Bánh đa nem Làng Chều"

Theo Hiệp hội sản xuất và kinh doanh bánh đa nem Làng Chều thuộc Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

 

 

HIỆP HỘI SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH BÁNH ĐA NEM LÀNG CHỀU

 

Số……../QC- HH

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                         

 

Hà nam, ngày …tháng…năm 2010

 

  QUY CHẾ

QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ “BÁNH ĐA NEM LÀNG CHỀU”

Căn cứ vào quy định của pháp luật về việc đăng ký nhãn hiệu tập thể;

Căn cứ vào quyết định số 108 ngày 24 tháng 01 năm 2011 về việc thành lập Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Bánh đa nem Làng Chều.

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Bánh đa nem Làng Chều.

Nhằm bảo vệ uy tín, danh tiếng và phát triển sản phẩm Bánh đa nem của Làng Chều thuộc Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam. Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Bánh đa nem Làng Chều (trong Quy chế này viết tắt là Hiệp hội) xây dựng Quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể “Bánh đa nem Làng Chều” cho sản phẩm Bánh đa nem của Làng Chều thuộc Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam.

 Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc đăng ký, quản lý, sử dụng và khai thác nhãn hiệu tập thể “Bánh đa nem Làng Chều cho sản phẩm bánh đa nem của Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sản xuất và/hoặc kinh doanh sản phẩm Bánh đa nem Làng Chều trên địa bàn xã Nguyên Lý và là hội viên của Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Bánh đa nem Làng Chều.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Nhãn hiệu tập thể được đề cập trong Quy chế này là nhãn hiệu tập thể “Bánh đa nem làng Chều, hình” cho sản phẩm bánh đa nem.

2. Hiệp hội được đề cập trong Quy chế này là Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Bánh đa nem Làng Chều thuộc xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

3. Hội viên: là tất cả các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trực tiếp sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh đa nem trên địa bàn xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tự nguyện tham gia và tuân thủ Điều lệ của Hiệp hội.

 

Chương II

ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Điều 4. Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho nhãn hiệu tập thể

Hiệp hội là tổ chức duy nhất được quyền đại diện cho các hội viên đứng ra thực hiện các thủ tục sau:

1. Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho nhãn hiệu tập thể để sử dụng chung trong Hiệp hội.

2. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Điều 5. Phương thức sở hữu và quản lý nhãn hiệu tập thể

1. Hiệp hội là tổ chức duy nhất được đại diện cho các hội viên thực hiện quyền sở hữu đối với nhãn hiệu tập thể “Bánh đa nem Làng Chều, hình”.

 2. Hiệp hội thống nhất quản lý việc sử dụng và khai thác nhãn hiệu tập thể. Các hội viên chỉ có quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể theo đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 6. Quyền hạn của cơ quan quản lý nhãn hiệu tập thể

1. Ban hành các văn bản quản lý phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng, khai thác nhãn hiệu tập thể và tổ chức hướng dẫn hội viên thực hiện các văn bản đã ban hành:

a) Quy trình kỹ thuật sản xuất bánh đa nem;

b) Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm;

c) Quy định về sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm;

d) Quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể;

đ) Các văn bản hướng dẫn khác do Hiệp hội ban hành phục vụ cho công tác quản lý, khai thác và sử dụng nhãn hiệu tập thể

2. Lập quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức xây dựng, phát triển vùng sản xuất sản phẩm bánh đa nem bảo hộ nhãn hiệu tập thể theo quy hoạch được phê duyệt.

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, kế hoạch hằng năm để quản lý, khai thác nhãn hiệu tập thể phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Tổ chức triển khai các hoạt động cấp quyền, thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định nêu tại Quy chế này;

5. Tổ chức triển khai các hoạt động in ấn, cấp tem nhãn sử dụng trong Hiệp hội.

6. Xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm bánh đa nem được gắn nhãn hiệu tập thể.

7. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xây dựng và phát triển hệ thống thương mại phục vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm của hội viên.

8. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan để tập huấn, hướng dẫn kiến thức về sản xuất, kinh doanh, quản lý, khai thác nhãn hiệu... cho các hội viên.

9. Thu phí sử dụng nhãn hiệu của hội viên và sử dụng phí đó vào mục đích chung của Hiệp hội theo quy định đã được tập thể hội viên biểu quyết thông qua.

10. Các nhiệm vụ khác phù hợp với điều lệ hoạt động của Hiệp hội và quy định của pháp luật.

Điều 7. Nội dung quản lý, giám sát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể

Ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, Ban chấp hành Hiệp hội có trách nhiệm phải thực hiện các nội dung quản lý, giám sát sau:

1. Quản lý, giám sát các hoạt động khoanh vùng sản xuất của các nhóm sản xuất thuộc Hiệp hội.

2. Quản lý, giám sát các hoạt động thực hành sản xuất sản phẩm theo Quy trình kỹ thuật đã ban hành.

3. Quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể theo Quy chế quản lý chất lượng sản phẩm và Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã được công bố.

4. Quản lý, giám sát việc sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm theo Quy định sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm.

 

Chương III

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

CỦA HỘI VIÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Điều 8. Điều kiện được sử dụng nhãn hiệu tập thể

Để được sử dụng nhãn hiệu tập thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là hội viên của Hiệp hội;

2. Có hoạt động sản xuất và/hoặc kinh doanh sản phẩm bánh đa nem nằm trong vùng quy hoạch sản xuất bánh đa nem thuộc xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

3. Sản phẩm bánh đa nem được sản xuất theo đúng Quy trình kỹ thuật sản xuất, đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo Quy trình kiểm soát chất lượng và Tiêu chuẩn chất lượng do Hiệp hội công bố.

4. Tuân thủ quy định về sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm do Hiệp hội ban hành.

5. Có đơn đề nghị được sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Điều 9. Quyền của hội viên được sử dụng nhãn hiệu tập thể

1. Được quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể trong các hoạt động thương mại.

2. Được quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

3. Được quyền cung cấp các tài liệu về quản lý, sản xuất, thương mại và các tài liệu khác liên quan đến việc phát triển sản xuất bánh đa nem.

4. Được hưởng các lợi ích từ hoạt động đầu tư, hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của Hiệp hội mang lại.

5. Được quyền giám sát các hoạt động quản lý, khai thác sử dụng nhãn hiệu của Ban chấp hành Hiệp hội và các hoạt động sử dụng nhãn hiệu của các hội viên khác.

6. Được quyền tham gia, đề xuất các ý kiến liên quan đến việc quản lý, sử dụng, khai thác nhãn hiệu tập thể.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên được sử dụng nhãn hiệu tập thể

1. Tuân thủ Quy trình kỹ thuật sản xuất trong các hoạt động sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm.

2. Duy trì và đảm bảo chất lượng sản phẩm được gắn nhãn hiệu tập thể theo đúng Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã được Hiệp hội công bố.

3. Sử dụng tem, nhãn, bao bì cho đúng sản phẩm được gắn nhãn.

4. Không được tự ý chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chuyển giao tem, nhãn, bao bì cho người khác sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được sự cho phép của Hiệp hội.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Hiệp hội theo các nội dung được quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

6. Nộp phí sử dụng nhãn hiệu theo quy định.

                                                                                      Chương IV

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN

ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Điều 11. Hành vi vi phạm Quy chế

Mọi hoạt động khai thác, sử dụng nhãn hiệu tập thể sau đây được xác định là hành vi vi phạm Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể.

1. Sử dụng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm không đáp ứng Tiêu chuẩn chất lượng đã được Hiệp hội công bố.

2. Sử dụng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm không tuân thủ quy trình kỹ thuật, quy chế kiểm soát chất lượng đã được Hiệp hội ban hành.

3. Sử dụng tem, nhãn, bao bì không đúng với sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

4. Sử dụng không đúng tem, nhãn, bao bì cho sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

5. Tự ý chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, tự ý chuyển giao tem, nhãn, bao bì sản phẩm cho người khác sử dụng.

6. Hội viên của Hiệp hội là chủ cơ sở sản xuất bị giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể nhưng vẫn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu.

7. Không nộp lệ phí sử dụng nhãn hiệu theo quy định.

8. Thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng xấu làm tổn hại đến uy tín, danh tiếng của Hiệp hội, của thành viên khác cũng như Nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ.

Điều 12. Hình thức xử lý

Căn cứ và tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử lý theo một trong các hành thức sau:

1. Cảnh cáo

2. Thu hồi tem, nhãn, bao bì sản phẩm đã sử dụng sai mục đích.

3. Đình chỉ quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể có thời hạn

4. Thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Điều 13. Nguyên tắc và thẩm quyền xử lý

1. Mọi hành vi vi phạm Quy chế phải được xử lý kịp thời, công khai, bình đẳng và theo đúng Quy chế và phải được thông báo kết quả xử lý tới toàn thể Hội viên của Hiệp hội.

2. Ngoài việc xử lý vi phạm theo Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người vi phạm còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy chế

a) Ban chấp hành Hiệp hội được quyền áp dụng các hình thức xử lý nêu tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 12 của Quy chế này. Quyết định xử lý của Ban chấp hành Hiệp hội được thông qua khi được 2/3 số thành viên Ban chấp hành biểu quyết tán thành.

b) Hiệp hội được quyền áp dụng các hình thức xử lý nêu tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 12 của Quy chế này. Quyết định xử lý của Hiệp hội được thông qua khi được 2/3 số hội viên của Hiệp hội biểu quyết tán thành.

Điều 14. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có tranh chấp, bất đồng hoặc phát hiện có hành vi vi phạm các hội viên có thể khiếu nại, tố cáo với Ban Kiểm soát Hiệp hội hoặc Ban chấp hành Hiệp hội để xem xét, giải quyết.

2. Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu tập thể phải được xem xét, giải quyết trên cơ sở Quy chế của Hiệp hội và pháp luật hiện hành có liên quan của Nhà nước.

3. Trường hợp vụ việc phức tạp, nội dung vượt quá thẩm quyền giải quyết, Hiệp hội sẽ có văn bản đề nghị hoặc văn bản chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

1. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh vướng mắc, hội viên hoặc các bộ phận trực thuộc Hiệp hội cần tổng hợp trình Ban chấp hành Hiệp hội nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Mọi sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Hiệp hội lập thành văn bản và được ít nhất 2/3 số hội viên biểu quyết thông qua tại Hội nghị toàn thể hội viên của Hiệp hội.

 

Theo banhdanemlangcheu.vn

 

Download: Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể

» Đăng ký bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu tập thể

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan