Người nộp đơn cần phải nộp những khoản phí, lệ phí gì, cho cơ quan nào?

187

[SBLAW] Người nộp đơn cần phải nộp những khoản phí, lệ phí gì, cho cơ quan nào?

Câu hỏi:

Người nộp đơn cần phải nộp những khoản phí, lệ phí gì, cho cơ quan nào?

Trả lời:

Để đăng ký sáng chế, người nộp đơn phải nộp các khoản phí và lệ phí quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính) bằng tiền mặt, séc chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi cho Cục sở hữu trí tuệ, bao gồm các khoản sau:

1. Giai đoạn nộp đơn:

– Lệ phí nộp đơn: 75.000đ

– Phí thẩm định hình thức: 180.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

– Phí thẩm định hình thức từ trang bản mô tả thứ 7 trở đi: 8.000đ/trang

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000đ/đơn ưu tiên

– Phí công bố đơn: 120.000đ

– Phí công bố đơn từ hình thứ 2 trở đi: 60.000đ/hình vẽ

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 600.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

– Phí thẩm định nội dung: 720.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

– Phí thẩm định nội dung từ trang bản mô tả thứ 7 trở đi: 32.000đ/trang

2. Giai đoạn cấp bằng:

– Lệ phí cấp bằng: 60.000đ

– Phí đăng bạ: 120.000đ

– Phí công bố: 120.000đ.

– Lệ phí duy trì hiệu lực: 50.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

– Lệ phí cấp bằng cho điểm yêu cầu bảo hộ độc lập từ thứ hai trở đi: 50.000/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

– Phí sử dụng văn bằng bảo hộ cho năm thứ nhất: 300.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

3. Giai đoạn duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ:

– Lệ phí duy trì văn bằng bảo hộ: 50.000đ/điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

– Phí thẩm định yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ: 160.000đ/văn bằng bảo hộ

– Phí công bố thông báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000đ

– Phí đăng bạ thông báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000đ/văn bằng bảo hộ

– Phí sử dụng văn bằng bảo hộ: mức phí lũy tiến qua các năm như bảng dưới đây:

Năm Phí sử dụng (đ)
1-2 300.000
3-4 500.000
5-6 800.000
7-8 1.200.000
9-10 1.800.000
11-13 2.500.000
14-16 3.300.000
17-20 4.200.000

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn