Mẫu ngừng sử dụng mã số mã vạch

134

 Mẫu ngừng sử dụng mã số mã vạch được dùng khi doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng mã số mã vạch.

 

(TÊN TỔ CHỨC

SỬ DNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH)

 

Số:          /

Vv: Ngừng sử dụng mã số, mã vạch.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

…………, ngày      tháng        năm

 

 

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo ng Cht lưng

 

Ngày…… tháng…… năm..…. chúng tôi đã được Tổng cục Tiêu chun Đo lường Cht lượng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch số: (B/N) ...……..……. được sử dụng mã số doanh nghip là:

 

893..……...………...

 

Hiện nay s chúng tôi đã .…..(nêu do c thể…../ hoặc chúng tôi không còn nhu cầu sử dụng mã số, mã vạch nữa. Kính đề nghị Tổng cục cho phép chúng ngừng sử dụng mã số, mã vạch đã được cấp. Hồ gửi kèm gm:

 

             Giy chng nhận quyn sử dụng mã số, mã vạch đã được cấp.

 

             Bằng chng thay đổi (giải thể, phá sản…) nếu có.

 

             Bằng chng về việc cơ sở đã hoàn thành nghĩa vụ nộp p đến thời điểm xin ngừng sử dụng mã số, mã vạch.

 

Chúng tôi xin chấp hành đy đủ các qui định v hy và thu hồi MSMV đang sử dụng cam đoan không tự ý tái sử dụng MSMV y.

 

Xin cm ơn.

 

 

 

 

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn