Mẫu hợp đồng giám định

Mẫu hợp đồng giám định và biên bản thanh lý: cung cấp dịch vụ giám định về sở hữu công nghiệp với đối tượng, nội dung, phạm vi giám định và theo các thoả thuận nêu tại nội dung hợp đồng giám định

HỢP ĐỒNG

dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp

Số: …..………-201… / HĐGĐ

- Căn cứ Khoản 5, Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, 2009 và các Điều 40, 41, 43, 46, 51 và 53 của Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22.09.2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30.12.2010, sau đây gọi chung là Nghị định 105/2006 sửa đổi;

- Căn cứ Mục 7 (Hợp đồng dịch vụ) của Bộ luật Dân sự năm 2005;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên;

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm………

Chúng tôi, gồm:

1. Bên yêu cầu cung cấp dịch vụ giám định (Bên A):

Công ty/Tổ chức: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

……… ……………………………………………………………………………………………..

Người đại diện: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………….. Fax:…………………. E.mail: ……………………………………...

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………, tại Ngân hàng …………………………………………...

Là người thực hiện quyền yêu cầu giám định của:………………………………… ………………………………….…...................(tên, địa chỉ của Người yêu cầu giám định)……………………………….…………………….……………………..

theo Giấy ủy quyền số...........….. ngày …………………………............................

Đơn giám định số ……………………………………………………………………

2. Bên cung cấp dịch vụ (Bên B):

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Người đại diện: …………………………………………………………………………………….

Chức vụ ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: Số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3 5563450                Fax: 04. 3 5563407           E.mail: ipacademy@vipri.gov.vn

Số tài khoản: 0021001946594 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt NamThống nhất thỏa thuận những điều khoản sau đây:

 Điều 1. Thoả thuận chung

Bên A yêu cầu, Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ giám định về sở hữu công nghiệp với đối tượng, nội dung, phạm vi giám định và theo các thoả thuận nêu tại Hợp đồng này.

Điều 2.  Đối tượng, nội dung, phạm vi giám định

1. Đối tượng, nội dung và phạm vi giám định được nêu (thể hiện) trong Tờ khai yêu cầu giám

định sở hữu công nghiệp và các tài liệu, mẫu vật mà Bên A nộp cho Bên B, được Bên B xác nhận tại Biên nhận đơn giám định số ………….……….  ngày ………………... (Bản sao Tờ khai yêu cầu giám định và Biên nhận đơn giám định nói trên được đính kèm Hợp đồng này).

2. Đối tượng, nội dung và phạm vi giám định có thể được bên A tự mình - hoặc theo yêu cầu của Bên B - bổ sung, sửa đổi, làm rõ hơn, nhưng việc đó chỉ được thực hiện trước khi việc giám định được hoàn tất và không được làm thay đổi bản chất đối tượng, nội dung giám định và không được mở rộng phạm vi giám định.

Trong trường hợp phải thay đổi bản chất đối tượng và nội dung giám định hoặc mở rộng phạm vi giám định, hai Bên sẽ thoả thuận để ký Hợp đồng dịch vụ giám định bổ sung hoặc Hợp đồng dịch vụ giám định khác.

3. Dịch vụ giám định chỉ được thực hiện phù hợp với đối tượng, nội dung và phạm vi nêu tại khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 3. Sản phẩm giám định

Theo yêu cầu của Bên A, Bên B thể hiện và cung cấp (trao) cho Bên A kết quả giám định dưới dạng (các) sản phẩm sau đây:

þ Bản kết luận giám định

* Báo cáo tra cứu thông tin phục vụ việc giám định

* Bảo sao các tài liệu tham khảo hữu ích nhất (do Bên B sưu tầm/mua được)

* Sản phẩm khác:………………………………………………………………………………

Điều 4. Giá cả (phí giám định) và phương thức thanh toán

1. Theo Hợp đồng này, “Phí giám định” dùng để chỉ khoản tiền mà Bên A phải thanh toán cho Bên B nhằm bù đắp các chi phí và trả công thực hiện việc giám định.

2. Mức phí giám định theo Hợp đồng: là chi phí cho các công việc được thực hiện theo yêu cầu giám định, theo Thông báo phí giám định của Bên B.

3. Phương thức thanh toán

a) Phí giám định có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

b) Phí giám định cơ bản được Bên A thanh toán cho Bên B ngay khi Hợp đồng này được ký.

c) Bên A có thể cần thanh toán thêm (các) khoản phí phát sinh cho Bên B (khi hai Bên thanh lý Hợp đồng) nếu việc giám định thực tế được thực hiện với các đơn vị công việc tăng thêm hoặc được rút ngắn thời hạn giám định (giám định nhanh) theo yêu cầu của Người nộp đơn.

Điều 5. Thời hạn thực hiện giám định

1. Thời hạn thực hiện giám định (là khoảng thời gian Bên B phải hoàn tất việc giám định và bàn giao cho Bên A sản phẩm giám định) theo Hợp đồng này là………………..ngày làm việc.

2. Trong trường hợp xét thấy phải có thêm thời gian để khảo sát, tra cứu, phân tích, tham khảo ý kiến chuyên gia, Bên B có thể đề nghị Bên A gia hạn giám định. Nếu Bên A không đồng ý gia hạn, Hợp đồng này bị đình chỉ thực hiện.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Bên A có các quyền sau đây:

a) Các quyền quy định tại Khoản 1 Điều 41 Nghị định 105/2006 sửa đổi

b) Bổ sung, sửa chữa tài liệu thuộc Đơn yêu cầu giám định phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 2 Hợp đồng này.

2. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định 105/2006 sửa đổi

b) Thanh toán phí giám định cho Bên B theo quy định tại Điều 4 Hợp đồng này.

c) Bảo đảm tính trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho bên B trong quá trình giám định; phải chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin, tài liệu không trung thực.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Bên B có các quyền sau đây:

a) Các quyền quy định tại các Điểm b, c Khoản 3 Điều 43, các Điểm b, c, đ Khoản 3 Điều 44 Nghị định 105/2006 sửa đổi;

b) Yêu cầu Bên A giải thích, làm rõ các vấn đề liên quan đến đối tượng và nội dung giám định.

2. Bên B có các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 43, các Điểm b, c, d và đ Khoản 4 Điều 44 Nghị định 105/2006 sửa đổi.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này đều được giải quyết trước hết bằng việc thảo luận giữa hai Bên. Nếu hai Bên không thống nhất được cách giải quyết, tranh chấp sẽ được xử lý theo pháp luật dân sự.

Điều 9. Hiệu lực

Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký.

Hợp đồng này được thanh lý khi Bên B trao Sản phẩm giám định cho Bên A và Bên A thanh toán hết phí giám định cho Bên B.

Hợp đồng này được làm thành 02 (hai) bản: mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị như nhau.

 
Bên A (………………. )

 

Bên B (Viện Khoa học sở hữu trí tuệ)

VIỆN TRƯỞNG

 

 

Download: mẫu Hợp đồng giám định

Download: mẫu Biên bản thanh lý

» Mẫu tờ khai giám định

» Giám định về sở hữu trí tuệ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Hàng giả là gì?

Hàng giả là gì? Câu hỏi: Xin luật sư cho tôi biết hàng giả là gì, thế nào được coi là hàng hóa giả mạo?

Hướng dẫn nộp đơn giám định

1. Người nộp đơn giám định 1.1.Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (“Viện KHSHTT”/ “Viện”) chỉ thực hiện việc giám định với những đơn