Mẫu tờ khai giám định

MỤC ĐÍCH GIÁM ĐỊNH

 Mục đích yêu cầu giám định:

 □ Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp do người thứ ba thực hiện. Cụ thể là:

 Người bị nghi ngờ thực hiện hành vi xâm phạm (tên, địa chỉ):

 Hành vi bị nghi ngờ xâm phạm:

 □ Phản đối cáo buộc của người khác về việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể là:

 - Người cáo buộc (họ tên, địa chỉ):

- Tóm tắt cáo buộc (xâm phạm cái gì, hành vi nào bị coi là xâm phạm):

 □ Xem xét hiệu lực hoặc phạm vi bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp được xác lập

 □ Mục đích khác, cụ thể là:


NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

□ Xác định phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể là:

...................................................................................................

□ Đánh giá tính tương tự, cụ thể là:

...................................................................................................

□ Xác định yếu tố xâm phạm, cụ thể là:

...................................................................................................

□ Xác định giá trị thiệt hại, cụ thể là:

...................................................................................................


THỜI HẠN GIÁM ĐỊNH

……………………………………………………………................

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan