Bộ hồ sơ đăng ký mã số mã vạch cho hộ kinh doanh cá thế

 Để Quý khách hàng hiểu hơn về hồ sơ đăng ký mã số mã vạch cho hộ kinh doanh cá thể, SBLAW giới thiệu một bộ hồ sơ điển hình để Quý khách hàng tham khảo.

 

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ

            HỘ KINH DOANH THE VIVA HOUSE

 STT

Tài liệu

Người ký

Số lượng

 

1.             

 

Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch

Ông Huỳnh Duy Khánh

 

03 bản

2.             

 

Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN

Ông Huỳnh Duy Khánh

 

03 bản

3.             

 

Phiếu biên nhận hồ sơ

Ông Huỳnh Duy Khánh

 Đại diện hộ kinh doanh

03 bản

 

 

Lưu ý:  Hộ kinh doanh kiểm tra lại toàn bộ thông tin trong hồ sơ, nếu không có vấn đề gì Quý khách hàng ký vào hồ sơ.

 

Tài liệu gửi lại cho Công ty Luật SB Law:

1.     Toàn bộ hồ sơ đã hoàn thiện theo hướng dẫn nêu trên;

2.     02 Bản sao chứng thực GCN Đăng ký Hộ kinh doanh. 

 

 

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp bằng tiếng Việt:

(Organization’s Name in Vietnamese)                          

 

 

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp bằng tiếng Anh:

(Organization’s Name in English)673/8E Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

  

 

 

Địa chỉ bằng tiếng Việt:

(Address in Vietnamese)

 673/8E Provincial Road 10, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City 

Địa chỉ bằng tiếng Anh

(Address in English)

 

Điện thoại (Tel): 0966027027                                                         Fax:

Website:                                                                                        E-mail:

Tài khoản (Account): ……………..

Ngân hàng (Bank): ………………..

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập: Số 41W8044384

Ngày cấp: 27/09/2018              Cơ quan cấp: UBND Quận Bình Tân

Lĩnh vực hoạt động (Điền P vào ô trống)

R Sản xuất                            R Thương mại                      R Bán lẻ

R Dịch vụ                             * Khác:.......................................

Phân ngành:

Tổng chủng loại sản phẩm, dịch vụ đăng ký sử dụng MSMV:  <100

Chúng tôi xin đăng ký sử dụng loại mã (Điền P vào ô trống):

P    Mã doanh nghiệp

       *  8 chữ số (8 - digit)                    * 9 chữ số (9 - digit)                        R  10 chữ số (10 - digit)

*  Mã số địa điểm toàn cầu GLN (Global Location Number)

*    Mã số rút gọn EAN-8:

       Danh mục sản phẩm kèm theo

 

 

 

 

 

 

Đại diện Tổ chức/Doanh nghiệp

 


Chức danh (Title)

Họ và tên

 

Chức vụ, đơn vị

Điện thoại/fax

 

Hòm thư điện tử

 

Đại diện

có thẩm quyền

 

Huỳnh Duy Khánh

Chủ hộ kinh doanh

0966027027

 

duykhanh2015vn@gmail.com

Người liên lạc chính

 

Huỳnh Duy Khánh

Chủ hộ kinh doanh

 

 

0966027027

 

 

duykhanh2015vn@gmail.com

 

Chúng tôi cam đoan thông tin khai trên đúng cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến mã số, mã vạch, các quy định về phí và các điều khoản sau đây:

-   Chỉ s dụng mã s đã được cấp cho các sản phm, dch vụ ca mình;

-   Thc hiện đúng các quy định v nộp phí và np phí duy trì trước 30/6 hàng năm;

-    Khi do nào đó (b giải thể hoặc phá sản) không còn nhu cu s dụng mã s đã đưc cp thì chúng tôi s tng báo bằng văn bản cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng kể từ ngày giải th hoc phá sản;

-    Nếu đổi tên hoặc đổi cách pháp nhân, hoc địa chỉ chúng tôi s thông báo cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng k từ ngày thay đổi để làm thủ tục đổi giy chứng nhận .

 Doanh nghiệp không điền vào ô này.

Mã M:     893............................

Mã GLN:  ...............................

Số GCN:   ...............................

Số VS :     ................................

Ngày cấp : ............................... 

               TP.Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2018

                 LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

                                                                                                       (Ký tên và đóng dấu)

                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                             Huỳnh Duy Khánh

 

                                                                              Chủ hộ kinh doanh

 

 

 

Tên Tổ chc/Doanh nghip                                              HỘ KINH DOANH THE VIVA HOUSE

 Mã doanh nghiệp:                                                            893.............................................

Số giy chứng nhn:                                                         ...................................................

 

 


 

TT

 

 

 

Tên sn phm

 

 

 

vt phẩm/ thùng

 

 

 

GTIN

 

(Global Trade Item Number)

Mô tả sản phẩm

(Đc điểm, loại sn phm, bao gói,

số lượng, khối lượng, kích thước ...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

( tên và đóng dấu) 

Tổng cng: ....................... loại vt phẩm .............. loại thùng.

 

.TP. Hồ Chí Minh, ngày…….... tháng........ năm..........

 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

 

(Ký tên, đóng du)

 

 

 

Huỳnh Duy Khánh

Chủ hộ kinh doanh
VIỆN TIÊU CHUẨN

CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

VĂN PHÒNG MÃ SỐ MÃ VẠCH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày    tháng    năm 2018

 

 

PHIẾU BIÊN NHẬN HỒ SƠ

Doanh nghiệp: HỘ KINH DOANH THE VIVA HOUSE

Địa chỉ: 673/8E Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung hồ sơ:

[  ]       Đăng ký mã số doanh nghiệp GS1

[  ]       Đăng ký mã số địa điểm toàn cầu GLN

[  ]       Đăng ký mã số GTIN-8

[  ]       Đăng ký mã số UPC

[  ]       Xác nhận sử dụng mã nước ngoài

[  ]       Đổi/Cấp lại Giấy chứng nhận

[  ]       Đề nghị thu hồi ………………

[  ]       Khác: ……………………………………………………………

Tình trạng hồ sơ: ………………………………………………………………………

Ngày nhận:          ……………………………             Ngày hẹn trả hồ sơ:    …………..

Người tiếp nhận hồ sơ:   ……………………….        Ký tên:
            Doanh nghiệp cử ông/bà:

Họ & tên: Nguyễn Thị Hồng Duyên

Số CMND: 132257268

Email: duyen.nguyen@sblaw.com.vn

Chức vụ: Nhân viên

Công ty: Luật TNHH SBLAW

Điện thoại: 01689074115

đại diện cho doanh nghiệp đến nhận hồ sơ và nghe hướng dẫn sử dụng MSMV.

* Chú ý: vui lòng mang theo phiếu biên nhận, bổ sung giấy tờ liên quan (trường hợp hồ sơ không đầy đủ), phí …..…………………… đồng   khi đến nhận hồ sơ.

Ngày    tháng     năm 2018

Đại diện hộ kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Duy Khánh

…../……/2018

Ký nhận hồ sơ

Văn phòng Mã số mã vạch – Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.3 8361463; Fax: 04.3 7562444

Email: info@gs1vn.org.vn; Website: www.gs1vn.org.vn

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan