Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch

Việc đăng ký sử dụng mã số mã vạch là một thủ tục quan trọng đối với doanh nghiệp khi muốn cấp mới mã số mã vạch cho sản phẩm của mình. Theo thời gian, với sự thay đổi trong quy trình hành chính, mẫu đơn đăng ký mã số mã vạch (gọi tắt là đơn đăng ký MSMV) cũng đã trải qua các điều chỉnh để phản ánh sự thích hợp. Vì vậy, vào năm 2022, doanh nghiệp cần sử dụng mẫu đơn đăng ký mã số mã vạch nào để tuân theo quy định?

Mẫu đơn đăng ký mã số mã vạch mới theo Nghị định 13/2022/NĐ-CP có những thay đổi gì so với mẫu đơn cũ?

Trước ngày 15/03/2022, mẫu đơn đăng ký MSMV được thực hiện theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP, là bản sửa đổi của Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ, chi tiết hóa một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm và hàng hóa (được gọi là mẫu đơn đăng ký MSMV cũ).

Tính từ ngày 15/03/2022, khi Nghị định 13/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực (sửa đổi và bổ sung một số điều trong cả hai Nghị định trước đó), quy trình đăng ký MSMV phải tuân theo mẫu đơn được quy định trong Nghị định này.

Mẫu đơn đăng ký mã số mã vạch mới theo Nghị định 13/2022/NĐ-CP có những thay đổi gì so với mẫu đơn cũ?

  1. Không còn sử dụng logo của Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (GS1) trong mẫu đơn mới.
  2. Đăng ký sử dụng tiền tố mã doanh nghiệp GCP không còn yêu cầu điền vào bảng danh mục.
  3. Không còn yêu cầu ký tên và đóng dấu trên trang chứa bảng đăng ký danh mục sản phẩm.

Điều này đặt ra câu hỏi về sự thích ứng của doanh nghiệp với những thay đổi này để đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Tham khảo thêm >> Dịch vụ đăng ký mã vạch

Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch ( tham khảo)

SBLAW giới thiệu bản mẫu đăng ký mã số mã vạch để Quý doanh nghiệp tham khảo và nộp đơn.

 

 

 

 

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp bằng tiếng Việt:

(Organization’s Name in Vietnamese)

 

 

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp bằng tiếng Anh:

(Organization’s Name in English)

 

Địa chỉ bằng tiếng Việt:

(Address in Vietnamese)

 

 

Địa chỉ bằng tiếng Anh:

(Address in English)

Điện thoại (Tel):Fax:

Website:E-mail: thucbxvp@gmail.com

Tài khoản (Account): ……………..

Ngân hàng (Bank): ………………..

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập: Số (No) 2500617115

Ngày cấp: 18/10/2018Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực hoạt động (Điền P vào ô trống)

R Sản xuấtR Thương mại R Bán lẻ

R Dịch vụ* Khác:...................................................

Phân ngành:

Tổng chủng loại sản phẩm, dịch vụ đăng ký sử dụng MSMV:< 100

Chúng tôi xin đăng ký sử dụngloại mã (Điền P vào ô trống):

PMã doanh nghiệp

*8 chữ số (8 - digit)* 9 chữ số (9 - digit) R 10 chữ số (10 - digit)

*Mã số địa điểm toàn cầu GLN (Global Location Number)

*Mã số rút gọn EAN-8:

Danh mục sản phẩm kèm theo

Đại diện Tổ chức/Doanh nghiệp

Chức danh (Title)

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

 

Điện thoại/fax

 

Hòm thư điện tử

Đại diện

có thẩm quyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người liên lạc chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến mã số, mã vạch, các quy định về phí và các điều khoản sau đây:

-Chỉ sdụng mã số đã được cấp cho các sản phm, dch vụ ca mình;

-Thc hiện đúng các quy định về nộp phí và np phí duy trì trước 30/6 hàng năm;

-Khi vì lý do nào đó (bị giải thể hoặc phá sản) không còn nhu cu s dụng mã số đã đưc cp thì chúng tôi sẽ tng báo bằng văn bản cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng kể từ ngày giải thể hoc phá sản;

-Nếu đổi tên hoặc đổi tư cách pháp nhân, hoc địa chỉ chúng tôi sthông báo cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng kể từ ngày có thay đổi để làm thủ tục đổi giy chứng nhận .

Doanh nghiệp không điền vào ô này.

Mã M:893...........................

Mã GLN:................................

Số GCN:...............................

Số VS :...............................

Ngày cấp : ...............................

 

 

Vĩnh Phúc, ngày  tháng  năm 2018

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

Giám đốc

Link download >> Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Các tranh chấp về quyền liên quan

Điều 5.X.2.2: Các tranh chấp về quyền liên quan (khoản 2  Mục I Phần A, Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008) Tranh chấp