Bản đăng ký mã số mã vạch

 SBLAW giới thiệu bản mẫu đăng ký mã số mã vạch để Quý doanh nghiệp tham khảo và nộp đơn.

 

 


 

  

  


 

 

 

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp bằng tiếng Việt:

(Organization’s Name in Vietnamese)                                     


 

 

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp bằng tiếng Anh:

(Organization’s Name in English)  


 

 

Địa chỉ bằng tiếng Việt:

(Address in Vietnamese)

   


Địa chỉ bằng tiếng Anh: 

(Address in English)

 

 

Điện thoại (Tel):                                          Fax:

Website:                                                                      E-mail: thucbxvp@gmail.com

Tài khoản (Account): ……………..

Ngân hàng (Bank): ………………..

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập: Số (No) 2500617115

Ngày cấp: 18/10/2018   Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực hoạt động (Điền P vào ô trống)

R Sản xuất                     R Thương mại                                   R Bán lẻ

R Dịch vụ                    * Khác:……………………………………………

Phân ngành:

Tổng chủng loại sản phẩm, dịch vụ đăng ký sử dụng MSMV:  < 100

Chúng tôi xin đăng ký sử dụng loại mã (Điền P vào ô trống):

P    Mã doanh nghiệp  

       *  8 chữ số (8 – digit)                    * 9 chữ số (9 – digit)                R 10 chữ số (10 – digit)

*  Mã số địa điểm toàn cầu GLN (Global Location Number)

*      Mã số rút gọn EAN-8:

       Danh mục sản phẩm kèm theo

 

Đại diện Tổ chức/Doanh nghiệp

 


Chức danh (Title)

Họ và tên

 

Chức vụ, đơn vị

Điện thoại/fax

 

Hòm thư điện tử

 

Đại diện

có thẩm quyền

 

 

 

 

 

Người liên lạc chính

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam đoan thông tin khai trên đúng cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến mã số, mã vạch, các quy định về phí và các điều khoản sau đây:

    Chỉ s dụng mã s đã được cấp cho các sản phm, dch vụ ca mình;

    Thc hiện đúng các quy định v nộp phí và np phí duy trì trước 30/6 hàng năm;

     Khi do nào đó (b giải thể hoặc phá sản) không còn nhu cu s dụng mã s đã đưc cp thì chúng tôi s tng báo bằng văn bản cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng kể từ ngày giải th hoc phá sản;

     Nếu đổi tên hoặc đổi cách pháp nhân, hoc địa chỉ chúng tôi s thông báo cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng k từ ngày thay đổi để làm thủ tục đổi giy chứng nhận .

 Doanh nghiệp không điền vào ô này.

Mã M:     893………………………

Mã GLN:  …………………………..

Số GCN:   ………………………….

Số VS :     ………………………….

Ngày cấp : …………………………. 


               Vĩnh Phúc, ngày     tháng     năm 2018

                 LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

                                                                                                       (Ký tên và đóng dấu)

                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                         

                                                                                   Giám đốc

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan