Xác nhận việc ủy quyền sử dụng MSMV trên sản phẩm liên doanh/ thuê gia công

Xác nhận việc ủy quyền sử dụng MSMV trên sản phẩm liên doanh/ thuê gia công

SBLAW giới thiệu thủ tục xin xác nhận việc uỷ quyền sử dụng MSMV trên sản phẩm liên doanh/thuê gia công.

Tài liệu của GS1 Việt Nam

 

 
 

VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM TRUNG TÂM MÃ SỐ MÃ VẠCH QUỐC GIA

8 Hoàng Quốc Việt – Q. Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: 1900636218; Fax: (04) 37562444 /38361771

E-mail: info@gs1vn.org.vn

XÁC NHẬN VIỆC ỦY QUYỀN SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH TRÊN SẢN PHẨM THUÊ GIA CÔNG/LIÊN DOANH

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Thông số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc Qui định mức thu, nộp, qun sử dng phí cấp số vạch”.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam xin hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận việc ủy quyền sử dụng mã số mã vạch trên sản phẩm liên doanh/thuê công ty khác gia công.

Hồ sơ gồm:

1.  Bằng chứng Uỷ quyền của doanh nghiệp (có công chứng) cho phép công ty liên doanh/được thuê gia công sử dụng số vạch của mình trên sản phẩm liên doanh/thuê gia công;

2.   Bản Liệt kê danh mục sản phẩm và các số được ủy quyền sử dụng tương ứng (theo mẫu);

3.  Công văn đề nghị xác nhận việc ủy quyền sử dụng số vạch trên sản phẩm liên doanh/thuê gia công (theo mẫu).
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ỦY QUYỀN SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH

 

Kính gửi:  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp đề nghị xác nhận:………………….…………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………

Điện thoại (Tel) …………………………..   Fax: ……………………………………………..

Website: ……………………………………..   E-mail: ………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh/Quyết định thành lập: Số …………………….. Ngày cấp:……………………..Cơ quan cấp: ……………………………………………………

Chúng tôi ủy quyền cho đơn vị (danh mục kèm theo) được phép sử dụng mã số mã vạch tương ứng cho các sản phẩm liên doanh/thuê gia công cho chúng tôi.

Kính đề nghị Tổng cục xác nhận việc ủy quyền nêu trên. 

Hồ sơ gửi kèm gồm:

       Giấy uỷ quyền sử dụng mã số mã vạch;

       Danh mục mã số mã vạch được ủy quyền sử dụng;

       Giấy tờ khác (nếu có): ………………………….

                                                          ……., ngày………tháng……..năm…..…

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

(Kí tên, đóng dấu (nếu có))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                         

DANH MỤC MÃ SỐ, MÃ VẠCH ĐƯỢC ỦY QUYỀN

 


TT

Tên công ty

Địa chỉ

Tên sản phẩm

Mã GTIN

1.   

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

      …….., ngày  … tháng …. năm …….

                                                Lãnh đạo Tổ chức/ Doanh nghiệp

                              (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

       
   


 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan