Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

 SBLAW giới thiệu nội dung thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam để Quý khách hàng tham khảo:

I. Trình tự thực hiện 

Khi có thay đổi về thông tin đã đăng ký tại Phần A Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 09/2006/TT-BTM và thông tin tại Khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thay đổi, thương nhân phải thông báo cho Bộ Công Thương về những thay đổi đó (theo mẫu TB-5 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2006/TT-BTM) và gửi kèm tài liệu liên quan về những thay đổi đó.

- Bộ Công Thương đăng ký bổ sung tài liệu vào hồ sơ đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân.

 

2. Thành phần hồ sơ

 

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu TB-5 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2006/TT-BTM.

 

Các tài liệu liên quan đến sự thay đổi thông tin đăng ký hoạt đông nhượng quyền thương mại

 

3. Mẫu tờ khai:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 ......, ngày .... tháng .... năm .....

 

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

 

Kính gửi: ................................................

 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................................

......................................................................................................................................................

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..................................................................

......................................................................................................................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):................................................................................................

Mã số đăng ký:.............................................................................................................................

Xin thông báo thay đổi thông tin đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại như sau:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 
 

Kèm theo thông báo:

- ................;

- ................;

- ................

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan