Nội dung quyền tác giả là gì?

SBLAW giải đáp về nội dung quyền tác giả.

Hỏi:

Nội dung quyền tác giả là gì?

Trả Lời:

Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

     Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

1.     Đặt tên cho tác phẩm;

2.     Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

3.     Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

4.   Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

1.     Làm tác phẩm phái sinh;

2.     Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

3.     Sao chép tác phẩm;

4.     Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

5.  Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

6.     Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

– Các quyền về tài sản nói trên do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

– Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định kể trên và quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

» Lợi ích của việc đăng ký quyền tác giả

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan