Mẫu cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV.

Mẫu cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV.

  Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV được sử dụng khi doanh nghiệp cần cấp lại

 

(TÊN TỔ CHỨC

SỬ DNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH)

 

              Số:………………..

Vv: Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

............, ngày      tháng       năm

 

 

 

 

Ngày...... tháng...... năm...... chúng tôi đã được Tng cc Tiêu chun Đo lường Cht lượng cp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV số: (B/N) ............. ..... được sử dụng số doanh nghiệp là:

 

893..........................

 

Hin nay, do ..(nêu do thay đổi)........., nên kính đề nghị Tổng cc Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cp lại Giy chng nhn quyn sử mã số, mã vạch và cho phép cơ sở duy trì sử dụng số đã được cp: 893..........................

 

Hồ sơ gửi kèm gm:

 

-       Bn sao Giy chứng nhn đăng ký kinh doanh/ hoặc Quyết định thành lp

 

-       Giy chứng nhn đã được cấp.

 

-       Bn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch đã điền các thông tin thay đổi.

 

Chúng tôi xin chp hành đy đủ mọi quy định liên quan đến vic cp, sử dụng và qun lý mã số, mã vạch hin hành.

 

Xin cảm ơn.

 

 

 

LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

            (Ký tên, đóng dấu)

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan