Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

1. Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại gửi Bộ

2. Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại gửi Sở

 

 

 

 

Mẫu MĐ-2



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

 

Kính gửi: Sở Thương mại …....................................................................................

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..........................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................

[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư] số:...................

Do:....................................................................Cấp ngày:........../............/...............

Vốn điều lệ:.............................................................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:.........................................................................................

Lĩnh vực dự kiến nhượng quyền:……………………………………………........

Hình thức nhượng quyền:.......................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:..........................................................................................

Điện thoại:........................................Fax: ...............................................................

Email (nếu có):........................................................................................................

 

Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước.

 

Thương nhân xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.

 




Kèm theo đơn:

- ................;

-………….;

-………….;

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 


2. Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại gửi Sở  Dowload tai lieu

» Hợp đồng nhượng quyền thương mại

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan