Viện khoa học Sở hữu trí tuệ

Viện khoa học Sở hữu trí tuệ

Viện khoa học Sở hữu trí tuệCăn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Viện khoa học sở hữu trí tuệ ban hành kèm theo Quyết định số 178 /QĐ-BKHCN ngày 10   tháng 02  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thì:

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo, huấn luyện, giám định, tư vấn và định giá trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Viện có tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là Vietnam Intellectual Property Research Institute, viết tắt là VIPRI.

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng.

Viện có trụ sở tại Hà Nội và có thể có chi nhánh, văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, đào tạo về sở hữu trí tuệ trình Bộ trưởng phê duyệt;

 

2. Nghiên cứu khoa học về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

- Các vấn đề về quản trị, định giá, khai thác, thương mại hoá tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ;

- Các chính sách quản lý, phát triển tài sản trí tuệ;

- Các vấn đề về cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khuynh hướng phát triển, chính sách bảo hộ thích hợp;

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và áp dụng trong điều kiện của Việt Nam;

 

3. Đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ, bao gồm:

- Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ;

- Xây dựng chương trình, biên soạn bài giảng, tài liệu phục vụ cho việc đào tạo, huấn luyện về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo nhân lực về sở hữu trí tuệ theo quy định về việc đào tạo;

- Biên soạn, biên dịch, ấn hành các tài liệu hướng dẫn, tham khảo, giới thiệu kết quả nghiên cứu về sở hữu trí tuệ;

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ;

 

4. Tham mưu, tư vấn về sở hữu trí tuệ, bao gồm:

- Trợ giúp pháp lý, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn về sở hữu trí tuệ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp;

- Trợ giúp thông tin sở hữu trí tuệ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp;

- Tư vấn việc giải quyết các vụ việc xung đột, tranh chấp, khiếu nại về sở hữu trí tuệ;

- Phản biện các chương trình, chính sách, văn bản pháp luật, các quy định hành chính về sở hữu trí tuệ;

 

- Xây dựng các công cụ (thông tin, tra cứu, chương trình) phục vụ giám định sở hữu trí tuệ; 

- Tiếp nhận và thực hiện việc giám định sở hữu trí tuệ theo yêu cầu, trưng cầu;

 

6. Định giá tài sản trí tuệ, bao gồm:

- Xây dựng phương pháp luận, quy trình, dữ liệu thông tin, công nghệ cho việc định giá tài sản trí tuệ;

- Tư vấn về định giá tài sản trí tuệ;

- Tiếp nhận và thực hiện định giá tài sản trí tuệ.

 

7. Ký kết các hợp đồng nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, giám định, định giá liên quan đến tài sản trí tuệ và các hợp đồng khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện;

 

8. Đăng ký tham gia đấu thầu các chương trình, dự án nghiên cứu của Nhà nước liên quan đến sở hữu trí tuệ;

 

9. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, tư vấn - giám định, định giá sở hữu trí tuệ;

 

10. Tiếp nhận và sử dụng các nguồn tài trợ, viện trợ dành cho Viện.

 

11. Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, tài liệu của Viện theo phân cấp của Bộ và qui định của pháp luật.

 

12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Quan hệ giữa Viện và đại diện sở hữu công nghiệp.

SBLaw là đại diện sở hữu công nghiệp, thường xuyên có những hoạt động phối hợp với Viện trong việc giám định các vi phạm sở hữu công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài. 

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan