Giống cây trồng và Điều kiện bảo hộ của Giống cây trồng là gì?

Giống cây trồng và Điều kiện bảo hộ của Giống cây trồng là gì?

Giống cây trồng là gì?

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được.

Điều kiện bảo hộ của Giống cây trồng là gì?

Để được bảo hộ Giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Giống cây trồng được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Để được bảo hộ tại Việt Nam có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp.

  1. Tính mới

Giống cây trồng phải được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển mới, không được mô tả hoặc được công bố công khai trước ngày nộp đơn đăng ký.

Tính mới được đánh giá dựa trên sự khác biệt về đặc điểm sinh học, nông học và kinh tế so với các giống cây trồng đã được mô tả hoặc công bố công khai trước đây.

  1. Tính khác biệt

Giống cây trồng phải có sự khác biệt rõ ràng về một số đặc điểm sinh học, nông học và kinh tế so với các giống cây trồng đã được mô tả hoặc công bố công khai.

Sự khác biệt phải có ý nghĩa thực tiễn trong nông nghiệp.

  1. Tính đồng nhất

Giống cây trồng phải thể hiện tính đồng nhất về các đặc điểm sinh học và nông học quan trọng khi được trồng trong điều kiện thích hợp.

Tính đồng nhất được đánh giá dựa trên kết quả kiểm nghiệm của cơ quan có thẩm quyền.

  1. Tính ổn định

Giống cây trồng phải thể hiện tính ổn định về các đặc điểm sinh học và nông học quan trọng qua các thế hệ.

Tính ổn định được đánh giá dựa trên kết quả kiểm nghiệm của cơ quan có thẩm quyền.

  1. Có tên phù hợp

Giống cây trồng phải có tên phù hợp, không gây nhầm lẫn với tên của các giống cây trồng khác đã được bảo hộ.

Tên giống cây trồng phải được đặt theo quy định của pháp luật.

» Tính mới của và Tính khác biệt của Giống cây trồng là gì?

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan