Thông báo về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

Thông báo về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phíThông báo về mức thu, chế độ thu, nộp, quản...

Nghị định 22/2018/NĐ-CP Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền tác giả quyền liên quan

Nghị định 22/2018/NĐ-CP Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền tác giả quyền liên quanLuật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về...

Nghị định 43/2017/NĐ-CP Quy định về nhãn hàng hóa

Nghị định 43/2017/NĐ-CP Quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt...

Văn bản mới về chuyển giao công nghệ

Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm...

Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi 2017 quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ nước ngoài vào...

Bộ trưởng Bộ KH&CN ký Quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ

Bộ trưởng Bộ KH&CN ký Quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ Theo Thông tin...