Phần sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Phần sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)SBLAW giới thiệu nội dung...

Điều kiện hành nghề Luật sư Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Điều kiện hành nghề Luật sư Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Hiện tại, trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và Luật...

Quy định xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Quy định xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệpQuy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với...

Các tranh chấp về quyền liên quan

Điều 5.X.2.2: Các tranh chấp về quyền liên quan (khoản 2  Mục I Phần A, Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008) Tranh chấp...

Trách nhiệm cung cấp dịch vụ trung gian bảo hộ quyền tác giả trên mạng Internet và viễn thông

Trách nhiệm cung cấp dịch vụ trung gian bảo hộ quyền tác giả trên mạng Internet và viễn thông Quy định trách nhiệm của doanh...

Hệ thống các văn bản về Sở hữu trí tuệ

Bài viết tổng hợp những văn bản pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ hoặc các lĩnh vực có liên...

Thông tư về Sở hữu trí tuệ

- Thông Tư số 08/2006/TT-BKHCN ngày 04 tháng 04 năm 2006 hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ.  - Download - Thông...

Quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thẩm định viên của Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định nội dung và...

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm về: 1. Thủ tục tự công bố...

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau...

Bộ trưởng Bộ KH&CN ký Quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ

Bộ trưởng Bộ KH&CN ký Quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ Theo Thông tin...

Nghị định 43/2017/NĐ-CP Quy định về nhãn hàng hóa

Nghị định 43/2017/NĐ-CP Quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt...

Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ khoa học và công nghệ

Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ khoa học và công nghệQuyết định 3943/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố...

Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự...

Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng.

Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng. Ngày 19/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2019/TT-BTC quy...