Điểm mới về tội phạm sở hữu trí tuệ trong Bộ luật hình sự 2015

Điểm mới về tội phạm sở hữu trí tuệ trong Bộ luật hình sự 2015Điểm mới về các tội phạm sở hữu trí tuệ...

2 trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền thương mại

Đây là điểm mới được bổ sung tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP do Chính phủ vừa ban hành sửa đổi, bổ sung thủ...

Bộ luật, luật sở hữu trí tuệ

Bộ Luật Dân sự - phần sở hữu trí tuệ, Bộ Luật Hình sự - phần sở hữu trí tuệ Luật Sở hữu trí tuệ,...

Hệ thống các văn bản về Sở hữu trí tuệ

Bài viết tổng hợp những văn bản pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ hoặc các lĩnh vực có liên...

Điều kiện hành nghề Luật sư Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Điều kiện hành nghề Luật sư Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Hiện tại, trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và Luật...

Sở hữu trí tuệ trong Hiệp định TPP

Sở hữu trí tuệ trong Hiệp định TPP: Quy định chung, Hợp tác, dối tượng của sở hữu trí tuệ CHƯƠNG 18 SỞ HỮU TRÍ TUỆ Mục...

Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự...

Sở hữu trí tuệ và vấn đề quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực thi hiệp định thương mại EVFTA

Sở hữu trí tuệ và vấn đề quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực thi hiệp định thương mại EVFTA Hiệp định thương...

Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng...

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm về: 1. Thủ tục tự công bố...

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Điều 200. Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn...

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT Xoá tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT Xoá tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệThông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT Xoá tên...

Điều ước quốc tế

Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với bố trí mạch tích hợp - Download Công ước Rome Bảo hộ người biểu...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH 12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH 12Ngày 19 tháng 6 năm 2009, Quốc hội...

Bổ sung quy định quyền tác giả đối với chương trình máy tính

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...