Dịch vụ xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm

SBLAW giới thiệu thủ tục xin xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm được gs1 giới thiệu.  ...

Quy định pháp quy của Việt Nam sử dụng Mã nước ngoài

1. Thông tư 16/2011/TT-BKHCN ngày 30-6-2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Điều 1 mục 4 khoản 2: Tổ chức khi muốn ủy...

Quy định kĩ thuật chung của GS1 cấp Mã toàn cầu phân định thương phẩm

Quy định kĩ thuật chung của GS1 cấp Mã toàn cầu phân định thương phẩmQuy định kĩ thuật chung của GS1, Điều 4.3.1.2.1: Chủ ...