Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT Cục Sở Hữu Trí Tuệ | Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. sở hữu trí tuệ
Tin tức
Thương hiệu
Bản quyền tác giả
Kiểu dáng, Sáng chế
Bảo hộ quyền
Mua bán thương hiệu
Tính phí dịch vụ
Quang cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Bảo hộ thương hiệu
Mẫu hợp đồng giám định
Xử lý vi phạm quyền SHTT
Mẫu hợp đồng giám định

Mẫu hợp đồng giám định và biên bản thanh lý: cung cấp dịch vụ giám định về sở hữu công nghiệp với đối tượng, nội dung, phạm vi giám định và theo các thoả thuận nêu tại nội dung hợp đồng giám định

HỢP ĐỒNG

dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp

Số: …..………-201… / HĐGĐ

- Căn cứ Khoản 5, Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, 2009 và các Điều 40, 41, 43, 46, 51 và 53 của Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22.09.2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30.12.2010, sau đây gọi chung là Nghị định 105/2006 sửa đổi;

- Căn cứ Mục 7 (Hợp đồng dịch vụ) của Bộ luật Dân sự năm 2005;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên;

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm………

Chúng tôi, gồm:

1. Bên yêu cầu cung cấp dịch vụ giám định (Bên A):

Công ty/Tổ chức: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

……… ……………………………………………………………………………………………..

Người đại diện: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………….. Fax:…………………. E.mail: ……………………………………...

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………, tại Ngân hàng …………………………………………...

Là người thực hiện quyền yêu cầu giám định của:………………………………… ………………………………….…...................(tên, địa chỉ của Người yêu cầu giám định)……………………………….…………………….……………………..

theo Giấy ủy quyền số...........….. ngày …………………………............................

Đơn giám định số ……………………………………………………………………

2. Bên cung cấp dịch vụ (Bên B):

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Người đại diện: …………………………………………………………………………………….

Chức vụ ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: Số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3 5563450                Fax: 04. 3 5563407           E.mail: ipacademy@vipri.gov.vn

Số tài khoản: 0021001946594 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam


Thống nhất thỏa thuận những điều khoản sau đây:

 Điều 1. Thoả thuận chung

Bên A yêu cầu, Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ giám định về sở hữu công nghiệp với đối tượng, nội dung, phạm vi giám định và theo các thoả thuận nêu tại Hợp đồng này.

Điều 2.  Đối tượng, nội dung, phạm vi giám định

1. Đối tượng, nội dung và phạm vi giám định được nêu (thể hiện) trong Tờ khai yêu cầu giám

định sở hữu công nghiệp và các tài liệu, mẫu vật mà Bên A nộp cho Bên B, được Bên B xác nhận tại Biên nhận đơn giám định số ………….……….  ngày ………………... (Bản sao Tờ khai yêu cầu giám định và Biên nhận đơn giám định nói trên được đính kèm Hợp đồng này).

2. Đối tượng, nội dung và phạm vi giám định có thể được bên A tự mình - hoặc theo yêu cầu của Bên B - bổ sung, sửa đổi, làm rõ hơn, nhưng việc đó chỉ được thực hiện trước khi việc giám định được hoàn tất và không được làm thay đổi bản chất đối tượng, nội dung giám định và không được mở rộng phạm vi giám định.

Trong trường hợp phải thay đổi bản chất đối tượng và nội dung giám định hoặc mở rộng phạm vi giám định, hai Bên sẽ thoả thuận để ký Hợp đồng dịch vụ giám định bổ sung hoặc Hợp đồng dịch vụ giám định khác.

3. Dịch vụ giám định chỉ được thực hiện phù hợp với đối tượng, nội dung và phạm vi nêu tại khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 3. Sản phẩm giám định

Theo yêu cầu của Bên A, Bên B thể hiện và cung cấp (trao) cho Bên A kết quả giám định dưới dạng (các) sản phẩm sau đây:

þ Bản kết luận giám định

* Báo cáo tra cứu thông tin phục vụ việc giám định

* Bảo sao các tài liệu tham khảo hữu ích nhất (do Bên B sưu tầm/mua được)

* Sản phẩm khác:………………………………………………………………………………

Điều 4. Giá cả (phí giám định) và phương thức thanh toán

1. Theo Hợp đồng này, “Phí giám định” dùng để chỉ khoản tiền mà Bên A phải thanh toán cho Bên B nhằm bù đắp các chi phí và trả công thực hiện việc giám định.

2. Mức phí giám định theo Hợp đồng: là chi phí cho các công việc được thực hiện theo yêu cầu giám định, theo Thông báo phí giám định của Bên B.

3. Phương thức thanh toán

a) Phí giám định có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

b) Phí giám định cơ bản được Bên A thanh toán cho Bên B ngay khi Hợp đồng này được ký.

c) Bên A có thể cần thanh toán thêm (các) khoản phí phát sinh cho Bên B (khi hai Bên thanh lý Hợp đồng) nếu việc giám định thực tế được thực hiện với các đơn vị công việc tăng thêm hoặc được rút ngắn thời hạn giám định (giám định nhanh) theo yêu cầu của Người nộp đơn.

Điều 5. Thời hạn thực hiện giám định

1. Thời hạn thực hiện giám định (là khoảng thời gian Bên B phải hoàn tất việc giám định và bàn giao cho Bên A sản phẩm giám định) theo Hợp đồng này là………………..ngày làm việc.

2. Trong trường hợp xét thấy phải có thêm thời gian để khảo sát, tra cứu, phân tích, tham khảo ý kiến chuyên gia, Bên B có thể đề nghị Bên A gia hạn giám định. Nếu Bên A không đồng ý gia hạn, Hợp đồng này bị đình chỉ thực hiện.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Bên A có các quyền sau đây:

a) Các quyền quy định tại Khoản 1 Điều 41 Nghị định 105/2006 sửa đổi

b) Bổ sung, sửa chữa tài liệu thuộc Đơn yêu cầu giám định phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 2 Hợp đồng này.

2. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định 105/2006 sửa đổi

b) Thanh toán phí giám định cho Bên B theo quy định tại Điều 4 Hợp đồng này.

c) Bảo đảm tính trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho bên B trong quá trình giám định; phải chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin, tài liệu không trung thực.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Bên B có các quyền sau đây:

a) Các quyền quy định tại các Điểm b, c Khoản 3 Điều 43, các Điểm b, c, đ Khoản 3 Điều 44 Nghị định 105/2006 sửa đổi;

b) Yêu cầu Bên A giải thích, làm rõ các vấn đề liên quan đến đối tượng và nội dung giám định.

2. Bên B có các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 43, các Điểm b, c, d và đ Khoản 4 Điều 44 Nghị định 105/2006 sửa đổi.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này đều được giải quyết trước hết bằng việc thảo luận giữa hai Bên. Nếu hai Bên không thống nhất được cách giải quyết, tranh chấp sẽ được xử lý theo pháp luật dân sự.

Điều 9. Hiệu lực

Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký.

Hợp đồng này được thanh lý khi Bên B trao Sản phẩm giám định cho Bên A và Bên A thanh toán hết phí giám định cho Bên B.

Hợp đồng này được làm thành 02 (hai) bản: mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị như nhau.

 

Bên A (………………. )

 

Bên B (Viện Khoa học sở hữu trí tuệ)

VIỆN TRƯỞNG

 

 

Download: mẫu Hợp đồng giám định
Download: mẫu Biên bản thanh lý

» Mẫu tờ khai giám định

» Giám định về sở hữu trí tuệ

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Giám định sở hữu trí tuệ
» Mẫu tờ khai giám định
» Hướng dẫn nộp đơn giám định
» Quy trình thực hiện giám định
» Quy định pháp luật về giám định về sở hữu trí tuệ
» Mẫu đơn yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp
» Hướng dẫn nộp đơn giám định sở hữu công nghiệp
» Giám định về sở hữu trí tuệ
» Quy trình thực hiện Giám định Sở hữu công nghiệp
» Các tổ chức được giám định sở hữu trí tuệ
» Giám định sở hữu trí tuệ là gì?
Các tin khác - Tin tức
» SBLAW tuyển dụng chuyên viên nhãn hiệu và bản quyền
» Luật nhãn hiệu có đang bắt kịp Trí tuệ Nhân tạo?
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại EU và Mỹ
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
» Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, Anh, Úc và Nhật bản
» Đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á, Hàn Quốc, EU, Trung Quốc và Mỹ
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ
» Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Singapore
Hình ảnh văn phòng
Video tư vấn bảo hộ quyền
Tin mới đăng
Bằng khen, Giải thưởng uy tín
Đối tác

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW

Địa chỉ VP Hà Nội:

SBLAW, tầng 18, Center Buiding, Hapulico complex, Số 85, Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ VP TP. Hồ Chí Minh:

SBLAW, tầng 8, PDD Building, Số 162 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 0904340664 - Chat Zalo

Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn 

Website: Baohothuonghieu.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Vui lòng dẫn Nguồn "Baohothuonghieu.com" khi phát hành thông tin từ website này

 

DMCA.com Protection Status
Đăng ký thương hiệu Đăng ký sáng chế Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng Bảo hộ thương hiệu Giải quyết tranh chấp Tư vấn luật doanh nghiệp
đăng ký logo Đăng ký kiểu dáng Đăng ký lưu hành dược phẩm Mua bán thương hiệu Tư vấn pháp luật Thành lập công ty
đăng ký logo độc quyền Mã số mã vạch Đăng ký thực phẩm chức năng Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tư vấn hợp đồng Tư vấn đầu tư
Đăng ký bản quyền Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu Xử lý vi phạm quyền Đăng ký Sở hữu trí tuệ Đăng ký kinh doanh
Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ tên miền Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ thương hiệu Tra cứu thương hiệu Tư vấn đầu tư nước ngoài
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhượng quyền thương mại Cục sở hữu trí tuệ
Trademark registration  ...

 

Công ty SBLAW, Tư Vấn Luật,Thiết kế bởi:Digitalstar.vn
Hotline: 0904340664 (Mr.Hà) – Chat Zalo
baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Language:
Mẫu hợp đồng giám định
Xử lý vi phạm quyền SHTT
Mẫu hợp đồng giám định

Mẫu hợp đồng giám định và biên bản thanh lý: cung cấp dịch vụ giám định về sở hữu công nghiệp với đối tượng, nội dung, phạm vi giám định và theo các thoả thuận nêu tại nội dung hợp đồng giám định

HỢP ĐỒNG

dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp

Số: …..………-201… / HĐGĐ

- Căn cứ Khoản 5, Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, 2009 và các Điều 40, 41, 43, 46, 51 và 53 của Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22.09.2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30.12.2010, sau đây gọi chung là Nghị định 105/2006 sửa đổi;

- Căn cứ Mục 7 (Hợp đồng dịch vụ) của Bộ luật Dân sự năm 2005;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên;

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm………

Chúng tôi, gồm:

1. Bên yêu cầu cung cấp dịch vụ giám định (Bên A):

Công ty/Tổ chức: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

……… ……………………………………………………………………………………………..

Người đại diện: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………….. Fax:…………………. E.mail: ……………………………………...

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………, tại Ngân hàng …………………………………………...

Là người thực hiện quyền yêu cầu giám định của:………………………………… ………………………………….…...................(tên, địa chỉ của Người yêu cầu giám định)……………………………….…………………….……………………..

theo Giấy ủy quyền số...........….. ngày …………………………............................

Đơn giám định số ……………………………………………………………………

2. Bên cung cấp dịch vụ (Bên B):

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Người đại diện: …………………………………………………………………………………….

Chức vụ ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: Số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3 5563450                Fax: 04. 3 5563407           E.mail: ipacademy@vipri.gov.vn

Số tài khoản: 0021001946594 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam


Thống nhất thỏa thuận những điều khoản sau đây:

 Điều 1. Thoả thuận chung

Bên A yêu cầu, Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ giám định về sở hữu công nghiệp với đối tượng, nội dung, phạm vi giám định và theo các thoả thuận nêu tại Hợp đồng này.

Điều 2.  Đối tượng, nội dung, phạm vi giám định

1. Đối tượng, nội dung và phạm vi giám định được nêu (thể hiện) trong Tờ khai yêu cầu giám

định sở hữu công nghiệp và các tài liệu, mẫu vật mà Bên A nộp cho Bên B, được Bên B xác nhận tại Biên nhận đơn giám định số ………….……….  ngày ………………... (Bản sao Tờ khai yêu cầu giám định và Biên nhận đơn giám định nói trên được đính kèm Hợp đồng này).

2. Đối tượng, nội dung và phạm vi giám định có thể được bên A tự mình - hoặc theo yêu cầu của Bên B - bổ sung, sửa đổi, làm rõ hơn, nhưng việc đó chỉ được thực hiện trước khi việc giám định được hoàn tất và không được làm thay đổi bản chất đối tượng, nội dung giám định và không được mở rộng phạm vi giám định.

Trong trường hợp phải thay đổi bản chất đối tượng và nội dung giám định hoặc mở rộng phạm vi giám định, hai Bên sẽ thoả thuận để ký Hợp đồng dịch vụ giám định bổ sung hoặc Hợp đồng dịch vụ giám định khác.

3. Dịch vụ giám định chỉ được thực hiện phù hợp với đối tượng, nội dung và phạm vi nêu tại khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 3. Sản phẩm giám định

Theo yêu cầu của Bên A, Bên B thể hiện và cung cấp (trao) cho Bên A kết quả giám định dưới dạng (các) sản phẩm sau đây:

þ Bản kết luận giám định

* Báo cáo tra cứu thông tin phục vụ việc giám định

* Bảo sao các tài liệu tham khảo hữu ích nhất (do Bên B sưu tầm/mua được)

* Sản phẩm khác:………………………………………………………………………………

Điều 4. Giá cả (phí giám định) và phương thức thanh toán

1. Theo Hợp đồng này, “Phí giám định” dùng để chỉ khoản tiền mà Bên A phải thanh toán cho Bên B nhằm bù đắp các chi phí và trả công thực hiện việc giám định.

2. Mức phí giám định theo Hợp đồng: là chi phí cho các công việc được thực hiện theo yêu cầu giám định, theo Thông báo phí giám định của Bên B.

3. Phương thức thanh toán

a) Phí giám định có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

b) Phí giám định cơ bản được Bên A thanh toán cho Bên B ngay khi Hợp đồng này được ký.

c) Bên A có thể cần thanh toán thêm (các) khoản phí phát sinh cho Bên B (khi hai Bên thanh lý Hợp đồng) nếu việc giám định thực tế được thực hiện với các đơn vị công việc tăng thêm hoặc được rút ngắn thời hạn giám định (giám định nhanh) theo yêu cầu của Người nộp đơn.

Điều 5. Thời hạn thực hiện giám định

1. Thời hạn thực hiện giám định (là khoảng thời gian Bên B phải hoàn tất việc giám định và bàn giao cho Bên A sản phẩm giám định) theo Hợp đồng này là………………..ngày làm việc.

2. Trong trường hợp xét thấy phải có thêm thời gian để khảo sát, tra cứu, phân tích, tham khảo ý kiến chuyên gia, Bên B có thể đề nghị Bên A gia hạn giám định. Nếu Bên A không đồng ý gia hạn, Hợp đồng này bị đình chỉ thực hiện.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Bên A có các quyền sau đây:

a) Các quyền quy định tại Khoản 1 Điều 41 Nghị định 105/2006 sửa đổi

b) Bổ sung, sửa chữa tài liệu thuộc Đơn yêu cầu giám định phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 2 Hợp đồng này.

2. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định 105/2006 sửa đổi

b) Thanh toán phí giám định cho Bên B theo quy định tại Điều 4 Hợp đồng này.

c) Bảo đảm tính trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho bên B trong quá trình giám định; phải chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin, tài liệu không trung thực.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Bên B có các quyền sau đây:

a) Các quyền quy định tại các Điểm b, c Khoản 3 Điều 43, các Điểm b, c, đ Khoản 3 Điều 44 Nghị định 105/2006 sửa đổi;

b) Yêu cầu Bên A giải thích, làm rõ các vấn đề liên quan đến đối tượng và nội dung giám định.

2. Bên B có các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 43, các Điểm b, c, d và đ Khoản 4 Điều 44 Nghị định 105/2006 sửa đổi.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này đều được giải quyết trước hết bằng việc thảo luận giữa hai Bên. Nếu hai Bên không thống nhất được cách giải quyết, tranh chấp sẽ được xử lý theo pháp luật dân sự.

Điều 9. Hiệu lực

Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký.

Hợp đồng này được thanh lý khi Bên B trao Sản phẩm giám định cho Bên A và Bên A thanh toán hết phí giám định cho Bên B.

Hợp đồng này được làm thành 02 (hai) bản: mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị như nhau.

 

Bên A (………………. )

 

Bên B (Viện Khoa học sở hữu trí tuệ)

VIỆN TRƯỞNG

 

 

Download: mẫu Hợp đồng giám định
Download: mẫu Biên bản thanh lý

» Mẫu tờ khai giám định

» Giám định về sở hữu trí tuệ

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Giám định sở hữu trí tuệ
» Mẫu tờ khai giám định
» Hướng dẫn nộp đơn giám định
» Quy trình thực hiện giám định
» Quy định pháp luật về giám định về sở hữu trí tuệ
» Mẫu đơn yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp
» Hướng dẫn nộp đơn giám định sở hữu công nghiệp
» Giám định về sở hữu trí tuệ
» Quy trình thực hiện Giám định Sở hữu công nghiệp
» Các tổ chức được giám định sở hữu trí tuệ
» Giám định sở hữu trí tuệ là gì?
Các tin khác - Tin tức
» SBLAW tuyển dụng chuyên viên nhãn hiệu và bản quyền
» Luật nhãn hiệu có đang bắt kịp Trí tuệ Nhân tạo?
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại EU và Mỹ
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Nga
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
» Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, Anh, Úc và Nhật bản
» Đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á, Hàn Quốc, EU, Trung Quốc và Mỹ
» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Đông Nam Á và Mỹ
» Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Singapore