Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT Cục Sở Hữu Trí Tuệ | Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. sở hữu trí tuệ
Tin tức
Thương hiệu
Bản quyền tác giả
Kiểu dáng, Sáng chế
Bảo hộ quyền
Mua bán thương hiệu
Tính phí dịch vụ
Quang cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Bảo hộ thương hiệu
Góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính quyền tác giả
Giới thiệu Công ty
Góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính quyền tác giả
Góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính quyền tác giả

Góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan tới quyền tác giả, quyền liên quan

Là một công ty Luật và đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, đã đại diện cho hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan tới việc xác lập, thực thi và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
Hiên tại, Chính phủ đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân liên quan tới dự thảo Nghị định về xử phạt về vi phạm hành chính liên quan tới quyền tác giả, quyền liên quan. Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng đã có Công văn số 0365/PTM-PC ngày 21/02/2013 gửi S&B Law yêu cầu chúng tôi đưa ra những ý kiến đóng góp cho dự thảo.
Sau khi nghiên cứu và xem xét dự thảo Nghị định, chúng tôi đã có Công văn chính thức gửi VCCI liên quan tới nội dung nêu trên.


Luật sư Nguyễn Bùi Anh Tuấn
Luật sư Nguyễn Bùi Anh Tuấn Chúng tôi trân trọng giới thiệu những ý kiến đóng góp của , Trưởng phòng thực thi và giải quyết khiếu.

 

1. Về mức xử phạt
Về mức xử phạt được quy định như trong dự thảo chúng tôi cho rằng mức xử phạt này là phù hợp với thực tiễn hiện nay về các hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị ban soạn thảo xem xét một số vấn đề sau:
- Về cơ sở pháp lý của mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân và tổ chức. Sở dĩ chúng tôi đề nghị
ban soạn thảo xem xét vấn đề này là vì theo quy định của khoản 3, Điều 24 của Luật xử phạt vi
phạm hành chính thì “Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực thuế; đo lường; sở hữu trí tuệ;
an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chứng khoán; hạn chế cạnh tranh theo
quy định tại các luật tương ứng”. Trong khi đó theo quy định tại Khoản 4 Điều 214 Luật sở
hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung thì “Mức phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Như vậy, nếu chiếu theo hai quy định của hai văn bản luật đã nêu thì mức phạt tối đa trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ không được quy định rõ ràng.
- Trong trường hợp mức phạt tối đa có thể được nâng lên trên mức 250.000.000 VNĐ đối với
cá nhân và 500.000.000 đồng đối với tổ chức thì chúng tôi đề nghị áp dụng mức phạt tiền cao
hơn mức tối đa hiện tại.
- Số tiền phạt đối với tổ chức theo quy định tại Khoản 4, Điều 9 cần được sửa lại là từ
10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

2. Các hình thức xử phạt bổ sung và/hoặc biện pháp khắc phục hậu quả.

Các hình thức xử phạt bổ sung và/hoặc biện pháp khắc phục hậu quả, chúng tôi đề nghị ban soạn thảo xem xét và bổ sung hai biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:
- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính: Với việc bổ sung
biện pháp này thì việc xử lý vi phạm sẽ được triệt để và mang tính răn đe hơn. Do trong nhiều trường hợp các hành vi vi phạm có thể đưa lại lợi nhuận lớn hơn cả mức tiền mà cá nhân/tổ chức bị xử phạt. Việc quy định thêm biện pháp này cũng sẽ phù hợp với thực tiễn xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ hiện nay do Nghị định 97/2010/NĐ-CP cũng đã quy định về biện pháp này.
- Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu
tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật. Đồng thời với việc bổ sung biện pháp này cần phải loại bỏ biện pháp “Buộc thu hồi tang vật, phương tiện bị tẩu tán” theo quy định tại khoản 5 điều 4 của Dự thảo do biện pháp này không phù hợp với các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.
Việc bổ sung hai biện pháp nêu trên là phù hợp với các quy định tại điểm i, khoản 1 điều 28 và điều 37 của Luật xử lý vi phạm hành chính.
- Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn: Việc quy định biện pháp này sẽ giúp
cho chủ thể quyền (tác giả, đồng tác giả, chủ sở hữu và các đồng chủ sở hữu) có thể bảo vệ tốt
nhất uy tín, danh dự và quyền lợi của mình đặc biệt là đối với các hành vi mạo danh hoặc chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm. Việc áp dụng biện pháp này là phù hợp với quy định tại điểm e khoản 1, điều 28 và điều 34 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Về hành vi vi phạm bị xử phạt
Đối với các hành vi vi phạm bị xử phạt chúng tôi cho rằng cần phải làm rõ một số hành vi sau:

a. Về hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1, Điều 9, chúng tôi đề nghị không nên chỉ giới hạn loại hợp đồng là “hợp đồng ủy thác” vì trên thực tế, việc thực hiện hoạt động tư vấn, dịch
vụ có thể dựa trên các loại hợp đồng khác nhau chẳng hạn như hợp đồng dịch vụ, hợp đồng ủy
quyền hoặc thậm chí chỉ cần Giấy ủy quyền giữa hai bên.

b. Cần bổ sung thêm quy định về việc xử phạt đối với hành vi đại diện và/hoặc thực hiện công việc cho hai khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc. Việc quy định này một mặt nâng cao đạo đức hành nghề của các tổ chức đại diện, dịch vụ về quyền tác giả, quyền liên quan và mặt khác cũng để phù hợp với thực tiễn hành nghề của các tổ thức đại diện. Các
quy định tương tự cũng đã được áp dụng cho Luật sư và Người đại diện sở hữu công nghiệp.

c. Đối với hành vi quảng cáo hàng hóa vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại Điều 13 của Dự thảo. Chúng tôi đề nghị phải xác định rõ trong trường hợp này chủ thể nào sẽ bị xử lý vi phạm tức là Người quảng cáo hay là Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hay là cả hai (Hai khái niệm trong Luật quảng cáo). Theo chúng tôi, việc xử phạt cần phải áp dụng trước tiên đối với Người quảng cáo trong trường hợp nội dung quảng cáo do Người quảng cáo cung cấp và ngược lại Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp nội dung quảng cáo do Người kinh doanh dịch vụ quảng báo tự ý sử dụng/thay đổi so với hợp đồng quảng cáo hoặc mặc dù nội dung quảng cáo do Người quảng cáo cung cấp nhưng Người kinh doang quảng cáo biết rõ nội dung quảng cáo có yếu tố xâm phạm quyền tác giả.

d. Về quy định tại khoản 1, Điều 15 của Dự thảo. Chúng tôi đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại
căn cứ pháp lý cho quy định tại khoản 1 điều này do theo quy định tại khoản 5, điều 28 của
Luật sở hữu trí tuệ thì hành vi “sửa chữa, cắt xén tác phẩm” chỉ có thể bị coi là hành vi xâm
phạm quyền tác giả nếu việc sửa chữa, cắt xén này “gây phương hại đến danh dự và uy tín của
tác giả”. Quy định tại khoản 1, Điều 15 nếu chỉ dựa trên yếu tố hành vi mà không xem xét đến
hậu quả của hành vi có thể khiến cho quy định này trái luật.

e. Về hành vi vi phạm được quy định tại Điều 21 của Dự thảo. Theo quy định của dự thảo thì
mọi “hành vi nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu
quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo
quy định của pháp luật” đều sẽ bị xử lý theo quy định này. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cần
phải quy định rõ để tránh trường hợp các cá nhân, tổ chức nhập khẩu tác phẩm theo hình thức
mua tác phẩm một cách hợp pháp từ một chủ thể thứ ba đã được chủ sở hữu quyền tác giả hoặc
tổ chức đại diện tập thể quyền quyền tác giả cho phép một cách hợp pháp hoặc trong các
trường hợp. Trong trường hợp này, việc nhập khẩu có thể không cần phải có sự đồng ý hay cho
phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Về vấn đề này chúng tôi đề nghị cần làm rõ Dự thảo có
đồng ý/cho phép hay không việc “nhập khẩu song song” và/hoặc “cạn quyền”.
 
4. Các quy định khác
Ngoài các vấn đề nêu trên, chúng tôi cũng kính mong Ban soạn thảo xem xét và bổ sung vào dự
thảo các vấn đề sau:
- Giải thích từ ngữ: Chúng tôi cho rằng hiện tại Luật sở hữu trí tuệ và các nghị định hướng dẫn
luật sở hữu trí tuệ vẫn chưa có những giải thích từ ngữ một cách rõ ràng và đầy đủ đối với một
vài khái niệm, cụm từ liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan. Do đó, chúng tôi đề nghị
bổ sung thêm điều khoản về Giải thích từ ngữ vào nội dung của dự thảo để đảm bảo các cụm
từ, khái niệm này cần được hiểu một cách rõ ràng, thống nhất khi áp dụng trong thực tế. Các
khái niệm, cụm từ mà chúng tôi đề nghị cần phải giải thích bao gồm: Mạo danh, truyền đạt tác
phẩm đến công chúng, chiếm đoạt quyền tác giả (cần phải giải thích rõ để phân biện với hành
vi Mạo danh), hình tượng biểu diễn.
- Quy định rõ những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính hoặc những trường hợp
tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt mang tính đặc thù của quyền tác giả, quyền liên quan. Các quy
định này sẽ tránh trường hợp việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân sẽ ảnh
hưởng đến an ninh quốc phòng, các chính sách của Đảng và Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc
đạo đức xã hội. Sở dĩ chúng tôi đề xuất quy định này là để tránh những vụ việc tương tự vụ
việc sách giáo dục mầm non có gắn cờ Trung Quốc xảy ra trong thời gian gần đây.
- Cần phải có quy định về việc xử phạt đối với hành vi không chỉ dẫn hoặc chỉ dẫn không đúng
về tác phẩm được phân phối, sao chép theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng.
Trên đây là một vài ý kiến của chúng tôi về các vấn đề được lấy ý kiến. Chúng tôi hy vọng rằng
những ý kiến đóng góp này sẽ giúp ích được Quý cơ quan trong quá trình soạn thảo dự thảo
Nghị định này.
Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn Quý cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ để những đại
diện sở hữu công nghiệp như chúng tôi được tham gia đóng góp vào quá trình soạn thảo Nghị
định này.

http://baohothuonghieu.com

» Xử lý vi phạm quyền SHTT

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Tin tức hoạt động
» Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam
» Nhãn hiệu nổi tiếng - đại sứ thương hiệu Việt
» Khiếu nại thành công quyết định từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ
» Bell Flavors & Fragrances đã được bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam
» Chính quyền Hải Nam (Trung Quốc) đăng ký thương hiệu địa danh "Tam Sa"
» Để doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đòi lại và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
» SB Law nhận bằng khen từ UBND thành phố Hà Nội
» Thuyết trình Hội thảo Quyền Sở hữu trí tuệ Chiến lược phát triển thương hiệu
» ASIALAW PROFILES đánh giá SB law Cty sở hữu trí tuệ thành công tại Châu Á
» SB Law hợp tác với Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Sở Hữu Trí Tuệ
Các tin khác - Tin tức
» SBLAW đăng ký thành công nhãn hiệu cho cá nhân Việt Nam tại thị trường Nhật Bản
» Luật sư kiến nghị cần có chế tài xử phạt ở mức cao hơn đối với hành vi bán hàng lậu, hàng giả trên mạng xã hội
» Tự công bố thực phẩm sản xuất trong nước
» Tiêu thụ hàng giả, hàng lậu
» Coi chừng bị mất nhãn hiệu ở nước ngoài
» CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CÁC SÁNG CHẾ PHÒNG CHỐNG COVID-19
» ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM
» ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH
» TƯ VẤN VỀ CÔNG BỐ SẢN PHẨM BÁNH XỐP
» Thể chế hóa quyền sở hữu tài sản: Hạn chế trong thực thi quyền Sở hữu trí tuệ
Hình ảnh văn phòng
Video tư vấn bảo hộ quyền
Tin mới đăng
Bằng khen, Giải thưởng uy tín
Đối tác

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW

Địa chỉ VP Hà Nội:

Tầng 2, Tòa 21T2, Hapulico Complex, số 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ VP TP. Hồ Chí Minh:

SBLAW, tầng 6, PDD Building, Số 162 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 0904340664 - Chat Zalo

Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn 

Website: Baohothuonghieu.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Vui lòng dẫn Nguồn "Baohothuonghieu.com" khi phát hành thông tin từ website này

 

DMCA.com Protection Status
Đăng ký thương hiệu Đăng ký sáng chế Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng Bảo hộ thương hiệu Giải quyết tranh chấp Tư vấn luật doanh nghiệp
đăng ký logo Đăng ký kiểu dáng Đăng ký lưu hành dược phẩm Mua bán thương hiệu Tư vấn pháp luật Thành lập công ty
đăng ký logo độc quyền Mã số mã vạch Đăng ký thực phẩm chức năng Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tư vấn hợp đồng Tư vấn đầu tư
Đăng ký bản quyền Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu Xử lý vi phạm quyền Đăng ký Sở hữu trí tuệ Đăng ký kinh doanh
Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ tên miền Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ thương hiệu Tra cứu thương hiệu Tư vấn đầu tư nước ngoài
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhượng quyền thương mại Cục sở hữu trí tuệ
Trademark registration  ...

 

Công ty SBLAW, Tư Vấn Luật,Thiết kế bởi:Digitalstar.vn
Hotline: 0904340664 (Mr.Hà) – Chat Zalo
baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Language:
Góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính quyền tác giả
Giới thiệu Công ty
Góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính quyền tác giả
Góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính quyền tác giả

Góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan tới quyền tác giả, quyền liên quan

Là một công ty Luật và đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, đã đại diện cho hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan tới việc xác lập, thực thi và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
Hiên tại, Chính phủ đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân liên quan tới dự thảo Nghị định về xử phạt về vi phạm hành chính liên quan tới quyền tác giả, quyền liên quan. Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng đã có Công văn số 0365/PTM-PC ngày 21/02/2013 gửi S&B Law yêu cầu chúng tôi đưa ra những ý kiến đóng góp cho dự thảo.
Sau khi nghiên cứu và xem xét dự thảo Nghị định, chúng tôi đã có Công văn chính thức gửi VCCI liên quan tới nội dung nêu trên.


Luật sư Nguyễn Bùi Anh Tuấn
Luật sư Nguyễn Bùi Anh Tuấn Chúng tôi trân trọng giới thiệu những ý kiến đóng góp của , Trưởng phòng thực thi và giải quyết khiếu.

 

1. Về mức xử phạt
Về mức xử phạt được quy định như trong dự thảo chúng tôi cho rằng mức xử phạt này là phù hợp với thực tiễn hiện nay về các hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị ban soạn thảo xem xét một số vấn đề sau:
- Về cơ sở pháp lý của mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân và tổ chức. Sở dĩ chúng tôi đề nghị
ban soạn thảo xem xét vấn đề này là vì theo quy định của khoản 3, Điều 24 của Luật xử phạt vi
phạm hành chính thì “Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực thuế; đo lường; sở hữu trí tuệ;
an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chứng khoán; hạn chế cạnh tranh theo
quy định tại các luật tương ứng”. Trong khi đó theo quy định tại Khoản 4 Điều 214 Luật sở
hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung thì “Mức phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Như vậy, nếu chiếu theo hai quy định của hai văn bản luật đã nêu thì mức phạt tối đa trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ không được quy định rõ ràng.
- Trong trường hợp mức phạt tối đa có thể được nâng lên trên mức 250.000.000 VNĐ đối với
cá nhân và 500.000.000 đồng đối với tổ chức thì chúng tôi đề nghị áp dụng mức phạt tiền cao
hơn mức tối đa hiện tại.
- Số tiền phạt đối với tổ chức theo quy định tại Khoản 4, Điều 9 cần được sửa lại là từ
10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

2. Các hình thức xử phạt bổ sung và/hoặc biện pháp khắc phục hậu quả.

Các hình thức xử phạt bổ sung và/hoặc biện pháp khắc phục hậu quả, chúng tôi đề nghị ban soạn thảo xem xét và bổ sung hai biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:
- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính: Với việc bổ sung
biện pháp này thì việc xử lý vi phạm sẽ được triệt để và mang tính răn đe hơn. Do trong nhiều trường hợp các hành vi vi phạm có thể đưa lại lợi nhuận lớn hơn cả mức tiền mà cá nhân/tổ chức bị xử phạt. Việc quy định thêm biện pháp này cũng sẽ phù hợp với thực tiễn xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ hiện nay do Nghị định 97/2010/NĐ-CP cũng đã quy định về biện pháp này.
- Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu
tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật. Đồng thời với việc bổ sung biện pháp này cần phải loại bỏ biện pháp “Buộc thu hồi tang vật, phương tiện bị tẩu tán” theo quy định tại khoản 5 điều 4 của Dự thảo do biện pháp này không phù hợp với các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.
Việc bổ sung hai biện pháp nêu trên là phù hợp với các quy định tại điểm i, khoản 1 điều 28 và điều 37 của Luật xử lý vi phạm hành chính.
- Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn: Việc quy định biện pháp này sẽ giúp
cho chủ thể quyền (tác giả, đồng tác giả, chủ sở hữu và các đồng chủ sở hữu) có thể bảo vệ tốt
nhất uy tín, danh dự và quyền lợi của mình đặc biệt là đối với các hành vi mạo danh hoặc chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm. Việc áp dụng biện pháp này là phù hợp với quy định tại điểm e khoản 1, điều 28 và điều 34 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Về hành vi vi phạm bị xử phạt
Đối với các hành vi vi phạm bị xử phạt chúng tôi cho rằng cần phải làm rõ một số hành vi sau:

a. Về hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1, Điều 9, chúng tôi đề nghị không nên chỉ giới hạn loại hợp đồng là “hợp đồng ủy thác” vì trên thực tế, việc thực hiện hoạt động tư vấn, dịch
vụ có thể dựa trên các loại hợp đồng khác nhau chẳng hạn như hợp đồng dịch vụ, hợp đồng ủy
quyền hoặc thậm chí chỉ cần Giấy ủy quyền giữa hai bên.

b. Cần bổ sung thêm quy định về việc xử phạt đối với hành vi đại diện và/hoặc thực hiện công việc cho hai khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc. Việc quy định này một mặt nâng cao đạo đức hành nghề của các tổ chức đại diện, dịch vụ về quyền tác giả, quyền liên quan và mặt khác cũng để phù hợp với thực tiễn hành nghề của các tổ thức đại diện. Các
quy định tương tự cũng đã được áp dụng cho Luật sư và Người đại diện sở hữu công nghiệp.

c. Đối với hành vi quảng cáo hàng hóa vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại Điều 13 của Dự thảo. Chúng tôi đề nghị phải xác định rõ trong trường hợp này chủ thể nào sẽ bị xử lý vi phạm tức là Người quảng cáo hay là Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hay là cả hai (Hai khái niệm trong Luật quảng cáo). Theo chúng tôi, việc xử phạt cần phải áp dụng trước tiên đối với Người quảng cáo trong trường hợp nội dung quảng cáo do Người quảng cáo cung cấp và ngược lại Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp nội dung quảng cáo do Người kinh doanh dịch vụ quảng báo tự ý sử dụng/thay đổi so với hợp đồng quảng cáo hoặc mặc dù nội dung quảng cáo do Người quảng cáo cung cấp nhưng Người kinh doang quảng cáo biết rõ nội dung quảng cáo có yếu tố xâm phạm quyền tác giả.

d. Về quy định tại khoản 1, Điều 15 của Dự thảo. Chúng tôi đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại
căn cứ pháp lý cho quy định tại khoản 1 điều này do theo quy định tại khoản 5, điều 28 của
Luật sở hữu trí tuệ thì hành vi “sửa chữa, cắt xén tác phẩm” chỉ có thể bị coi là hành vi xâm
phạm quyền tác giả nếu việc sửa chữa, cắt xén này “gây phương hại đến danh dự và uy tín của
tác giả”. Quy định tại khoản 1, Điều 15 nếu chỉ dựa trên yếu tố hành vi mà không xem xét đến
hậu quả của hành vi có thể khiến cho quy định này trái luật.

e. Về hành vi vi phạm được quy định tại Điều 21 của Dự thảo. Theo quy định của dự thảo thì
mọi “hành vi nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu
quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo
quy định của pháp luật” đều sẽ bị xử lý theo quy định này. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cần
phải quy định rõ để tránh trường hợp các cá nhân, tổ chức nhập khẩu tác phẩm theo hình thức
mua tác phẩm một cách hợp pháp từ một chủ thể thứ ba đã được chủ sở hữu quyền tác giả hoặc
tổ chức đại diện tập thể quyền quyền tác giả cho phép một cách hợp pháp hoặc trong các
trường hợp. Trong trường hợp này, việc nhập khẩu có thể không cần phải có sự đồng ý hay cho
phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Về vấn đề này chúng tôi đề nghị cần làm rõ Dự thảo có
đồng ý/cho phép hay không việc “nhập khẩu song song” và/hoặc “cạn quyền”.
 
4. Các quy định khác
Ngoài các vấn đề nêu trên, chúng tôi cũng kính mong Ban soạn thảo xem xét và bổ sung vào dự
thảo các vấn đề sau:
- Giải thích từ ngữ: Chúng tôi cho rằng hiện tại Luật sở hữu trí tuệ và các nghị định hướng dẫn
luật sở hữu trí tuệ vẫn chưa có những giải thích từ ngữ một cách rõ ràng và đầy đủ đối với một
vài khái niệm, cụm từ liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan. Do đó, chúng tôi đề nghị
bổ sung thêm điều khoản về Giải thích từ ngữ vào nội dung của dự thảo để đảm bảo các cụm
từ, khái niệm này cần được hiểu một cách rõ ràng, thống nhất khi áp dụng trong thực tế. Các
khái niệm, cụm từ mà chúng tôi đề nghị cần phải giải thích bao gồm: Mạo danh, truyền đạt tác
phẩm đến công chúng, chiếm đoạt quyền tác giả (cần phải giải thích rõ để phân biện với hành
vi Mạo danh), hình tượng biểu diễn.
- Quy định rõ những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính hoặc những trường hợp
tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt mang tính đặc thù của quyền tác giả, quyền liên quan. Các quy
định này sẽ tránh trường hợp việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân sẽ ảnh
hưởng đến an ninh quốc phòng, các chính sách của Đảng và Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc
đạo đức xã hội. Sở dĩ chúng tôi đề xuất quy định này là để tránh những vụ việc tương tự vụ
việc sách giáo dục mầm non có gắn cờ Trung Quốc xảy ra trong thời gian gần đây.
- Cần phải có quy định về việc xử phạt đối với hành vi không chỉ dẫn hoặc chỉ dẫn không đúng
về tác phẩm được phân phối, sao chép theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng.
Trên đây là một vài ý kiến của chúng tôi về các vấn đề được lấy ý kiến. Chúng tôi hy vọng rằng
những ý kiến đóng góp này sẽ giúp ích được Quý cơ quan trong quá trình soạn thảo dự thảo
Nghị định này.
Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn Quý cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ để những đại
diện sở hữu công nghiệp như chúng tôi được tham gia đóng góp vào quá trình soạn thảo Nghị
định này.

http://baohothuonghieu.com

» Xử lý vi phạm quyền SHTT

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Tin tức hoạt động
» Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam
» Nhãn hiệu nổi tiếng - đại sứ thương hiệu Việt
» Khiếu nại thành công quyết định từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ
» Bell Flavors & Fragrances đã được bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam
» Chính quyền Hải Nam (Trung Quốc) đăng ký thương hiệu địa danh "Tam Sa"
» Để doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đòi lại và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
» SB Law nhận bằng khen từ UBND thành phố Hà Nội
» Thuyết trình Hội thảo Quyền Sở hữu trí tuệ Chiến lược phát triển thương hiệu
» ASIALAW PROFILES đánh giá SB law Cty sở hữu trí tuệ thành công tại Châu Á
» SB Law hợp tác với Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Sở Hữu Trí Tuệ
Các tin khác - Tin tức
» SBLAW đăng ký thành công nhãn hiệu cho cá nhân Việt Nam tại thị trường Nhật Bản
» Luật sư kiến nghị cần có chế tài xử phạt ở mức cao hơn đối với hành vi bán hàng lậu, hàng giả trên mạng xã hội
» Tự công bố thực phẩm sản xuất trong nước
» Tiêu thụ hàng giả, hàng lậu
» Coi chừng bị mất nhãn hiệu ở nước ngoài
» CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CÁC SÁNG CHẾ PHÒNG CHỐNG COVID-19
» ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM
» ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH
» TƯ VẤN VỀ CÔNG BỐ SẢN PHẨM BÁNH XỐP
» Thể chế hóa quyền sở hữu tài sản: Hạn chế trong thực thi quyền Sở hữu trí tuệ