Bảo hộ thương hiệu trên 60 quốc gia (SB Law) đại diện sở hữu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT Cục Sở Hữu Trí Tuệ | Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. sở hữu trí tuệ
Tin tức
Thương hiệu
Bản quyền tác giả
Kiểu dáng, Sáng chế
Bảo hộ quyền
Mua bán thương hiệu
Tính phí dịch vụ
Quang cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Bảo hộ thương hiệu
Đăng ký thương hiệu cho đặc sản địa phương ra nước ngoài.
Tin tức
Đăng ký thương hiệu cho đặc sản địa phương ra nước ngoài.
Đăng ký thương hiệu cho đặc sản địa phương ra nước ngoài.

(S&B Law) Hiện tại có hai hình thức đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài là đăng ký thông qua WIPO theo hệ thống Madrid và đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia. Việc lựa chọn hình thức đăng ký sẽ do Người nộp đơn lựa chọn. Trình tự, thủ tục đăng ký theo hai hình thức này như sau:

a. Đăng ký thông qua WIPO
Việc đăng ký nhãn hiệu thông qua WIPO có thể được thực hiện theo quy định của Thỏa ước Madrid (Madrid Agreement) hoăc Nghị định thư Madrid (Madrid Protocol). Việc lựa chọn đăng ký theo quy định nào sẽ được chúng tôi tư vấn cụ thể sau khi nhận được thông tin chi tiết về nhãn hiệu và quốc gia cần đăng ký. Tuy nhiên, việc đăng ký theo Nghị định thư hay theo Thỏa ước Madrid đều trải qua trình tự sau:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ. Tài liệu cần thiết cho bước này bao gồm các tài liệu sau:

i. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu quốc tế (Theo mẫu của Cục sở hữu trí tuệ);

ii. Mẫu đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid (Theo mẫu của WIPO);

iii. Giấy ủy quyền;

iv. Bản sao đơn đầu tiên hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Tùy theo việc đăng ký theo Nghị định thư hay Thỏa ước Madrid);

v. 08 mẫu nhãn hiệu (đen trắng) và 08 mẫu nhãn hiệu màu;

vi. Bản tuyên thệ sử dụng nhãn hiệu (Chỉ dùng cho một số quốc gia như Hoa Kỳ, Singapore, Anh);
 
Bước 2: Trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Cục sở hữu trí tuệ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ chuyển đơn đăng ký quốc tế lên Văn Phòng Quốc tế của WIPO.

Bước 3: WIPO sẽ kiểm tra về mặt hình thức của các tài liệu được nộp lên WIPO. Nếu các tài liệu đều đáp ứng các yêu cầu của Thỏa ước Madrid và/hoặc Nghị định thư Madrid thì WIPO sẽ công bố đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế lên công báo của WIPO.

Bước 4: Sau khi được công bố trên công báo của WIPO, đơn đăng ký quốc tế được thẩm định nội dung tại từng quốc gia được chỉ định. Thời hạn để thẩm định nội dung cho tất cả các quốc gia là 18 tháng tính từ ngày công bố trên công báo của WIPO.

Bước 5: Nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hội tại từng quốc gia thì WIPO sẽ ban hành đăng ký quốc tế duy nhất cho tất cả các quốc gia đồng ý bảo hộ nhãn hiệu. Trong trường hợp đơn không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ tại quốc gia nào thì người nộp đơn phải trả lời hoặc khiếu nại để vượt qua việc từ chối này tại quốc gia tương ứng. Trình tự, thủ tục để trả lời hay khiếu nại này sẽ theo quy định riêng của từng quốc gia.

b. Đăng ký tại từng quốc gia
Việc đăng ký tại từng quốc gia sẽ do Người nộp đơn quyết định. Tuy nhiên trên cơ sở yêu cầu của Anh, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ tập trung vào các quốc gia gồm EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Canada là những thị trường tiềm năng và quan trọng hiện nay của các sản phẩm nông sản Việt Nam:

i. Liên minh Châu Âu (EU)
Liên minh châu Âu bao gồm 28 quốc gia. Việc đăng ký không cần thiết phải nộp 28 đơn đăng ký riêng rẽ mà chỉ cần nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu cộng đồng – Community Trade Mark (CTM). Trình tự thủ tục đăng ký CTM như sau:

- Đơn sau khi nộp tại OHIM sẽ được cơ quan này xét nghiệm về hình thức. Nếu đơn có đủ các thông tin và tài liệu trên, ngày nộp đơn được ghi nhận. Sau đó đơn được chuyển sang xét nghiệm nội dung.

- Trong giai đoạn xét nghiệm nội dung, nhãn hiệu trong đó chỉ được xét nghiệm trên cơ sở tuyệt đối tức là đánh giá về khả năng phân biệt của nhãn hiệu, ví dụ nhãn hiệu có thuộc các dấu hiệu loại trừ theo quy định của pháp luật hay không; nhãn hiệu có phải là một thuật ngữ chung theo các ngôn ngữ của cộng đồng cho hàng hoá và dịch vụ hay không; nhãn hiệu có gây nhầm lẫn cho công chúng về bản chất, nguồn gốc địa lý của hàng hoá và dịch vụ mang nhãn hiệu hay không.

- Nếu nhãn hiệu hoàn toàn có khả năng phân biệt, và có thể được sử dụng như một nhãn hiệu hang hoá, tức là cơ quan OHIM không thấy có lý do để từ chối đơn trên cơ sở tuyệt đối, thì đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được công bố trên Công báo CTM bằng các ngôn ngữ chính thức của Cộng đồng Châu Âu trong vòng 3 tháng để các bên thứ ba có quyền lợi và lợi ích liên quan có thể phản đối.

- Nếu không có bên thứ ba nào phản đối đơn trong thời hạn cho phép, OHIM sẽ đăng ký nhãn hiệu.

Thời hạn từ lúc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đến lúc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại OHIM là khoảng 10 tháng (nếu không có phản đối đơn).

ii. Hoa Kỳ
Sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ 3 tháng thì đơn sẽ được cơ quan sở hữu trí tuệ xem xét trong thời hạn 1 tháng. Trong trường hợp đơn nộp đã đáp ứng các yêu cầu. Nếu đơn không bị từ chối hoặc không có thêm yêu cầu nào khác, đơn sẽ được công bố trên công báo trong khoảng thời gian từ 2 -3 tháng để bên thứ ba có ý kiến phản đối. Nếu hết thời gian công bố mà không có ý kiến phản đối của bên thứ ba thì đơn sẽ được sẽ được chấp nhận bảo hộ tại Hoa Kỳ.

iii. Canada
Đơn sau khi được nộp tại cơ quan sở hữu trí tuệ Canada thì đơn sẽ được thẩm định trong khoảng thời gia từ 8-10 tháng. Nếu đơn đáp ứng được các yêu cầu và có khả năng được bảo hộ thì cơ quan sở hữu trí tuệ Canada sẽ ra thông bao chấp nhận và đơn sẽ được công bố trên tạp chí sở hữu trí tuệ của Canada trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tháng. Sau khi hết thời hạn công bố mà không có ý kiến phản đối thì Cơ quan sở hữu trí tuệ Canada sẽ ban hành thống báo chấp nhận bảo hộ và yêu cầu người nộp đơn trong vòng 6 tháng phải thanh toán phí đăng ký nhãn hiệu. Sau khi phí đăng ký được thanh toán thì Cơ quan sở hữu trí tuệ Canada sẽ cấp Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

iv. Trung Quốc
Việc đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc thông thường sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ 15 đến 18 tháng. Quy trình đăng ký nhãn hiệu cũng tương tự với quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam bao gồm các bước: i. Thẩm định hình thức; ii. Thẩm định nội dung; iii. Công bố đơn và iv. Cấp văn bằng bảo hộ.

v. Nhật Bản
Việc đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản sẽ trải qua các quá trình thẩm định bao gồm thẩm định về mặt hình thức, trong trường hợp đơn đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức thì sẽ được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung để xem xét liệu nhãn hiệu có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của Nhật Bản hay không? Nếu đơn đáp ứng yêu cầu bảo hộ thì cơ quan sở hữu trí tuệ Nhật Bản sẽ ra quyết định đăng ký nhãn hiệu và yêu cầu người nộp đơn nộp phí cấp văn bằng bảo hộ. Sau khi người nộp đơn nộp phí thì đơn sẽ được công bố trên công báo. Thời gian để được cấp văn bằng bảo hộ tại Nhật Bản thường từ 8-10 tháng tính từ ngày nộp đơn.

vi. Úc
Sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 4 tháng, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được cơ quan sở hữu trí tuệ Úc thẩm định. Nếu đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ thì nhãn hiệu sẽ được công bố trong thời hạn 03 tháng. Nếu sau khi hết thời hạn công bố mà không có ý kiến phản đối của bên thứ ba thì cơ quan sở hữu trí tuệ Úc sẽ ra thông báo nộp phí đăng ký. Sau khi người nộp đơn nộp phí đăng ký thì nhãn hiệu sẽ được bảo hộ.

Trên đây là những thông tin cần thiết về thủ tục đăng ký ra nước ngoài. Trong trường hợp cần thêm các ý kiến tư vấn khác, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

» Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế

Hà Hoàn Lê (Ms), Deputy Director

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Tin thương hiệu
» Đăng ký thương hiệu cho các đặc sản địa phương.
» Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp
» Tòa án bác đơn khởi kiện của Công ty Marvel Characters, Inc đối với QĐ cấp GCN ĐK nhãn hiệu "X-MEN"
» Tòa án bác đơn khởi kiện đối với Quyết định hủy bỏ một phần hiệu lực GCNĐK NH số 82099
» Phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu
» Tin tức thị trường Một góc nhìn khác về cuộc chiến thương hiệu
» Cảnh báo hành vi phạm Sở hứu trí tuệ gây nhầm lẫn
» Xuất xứ sản phẩm có thể hiện trên mã vạch hay không?
» Bảo vệ thương hiệu Việt: "Mất bò" vẫn chưa lo "làm chuồng"
» Tranh chấp thương hiệu
Các tin khác - Tin tức
» Thông báo số 6959/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về tư cách pháp lý của người ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn
» Miễn trừ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với vắc xin trong cuộc chiến chống Covid-19
» Việt Nam gia nhập Hiệp ước Budapest về nộp lưu chủng vi sinh
» Quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Tên miền, trang Web và sử dụng nhãn hiệu trên môi trường mạng
» Doanh nghiệp bất động sản ‘đau đầu’ vì bị nhái thương hiệu - Bài 3: Đừng để ‘mất bò mới lo làm chuồng’
» Bảo hộ thương hiệu tại Hoa Kỳ thế nào cho nhanh chóng và tiết kiệm?
» Nhức nhối nạn mạo danh thương hiệu bất động sản (KỲ III): Doanh nghiệp cần làm gì?
» Bảo vệ thương hiệu: Câu chuyện không chỉ của riêng doanh nghiệp
» Bảo vệ thương hiệu: Đừng để "Trâu chậm uống nước đục"
» Nhượng quyền sở hữu trí tuệ cho nhà nước trên cơ sở nào?
Hình ảnh văn phòng
Video tư vấn bảo hộ quyền
Tin mới đăng
Bằng khen, Giải thưởng uy tín
Đối tác

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SBLAW

Địa chỉ VP Hà Nội:

Tầng 2, Tòa 21T2, Hapulico Complex, số 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ VP TP. Hồ Chí Minh:

SBLAW, tầng 6, PDD Building, Số 162 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 0904340664 - Chat Zalo

Email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn 

Website: Baohothuonghieu.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Vui lòng dẫn Nguồn "Baohothuonghieu.com" khi phát hành thông tin từ website này

 

DMCA.com Protection Status
Đăng ký thương hiệu Đăng ký sáng chế Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng Bảo hộ thương hiệu Giải quyết tranh chấp Tư vấn luật doanh nghiệp
đăng ký logo Đăng ký kiểu dáng Đăng ký lưu hành dược phẩm Mua bán thương hiệu Tư vấn pháp luật Thành lập công ty
đăng ký logo độc quyền Mã số mã vạch Đăng ký thực phẩm chức năng Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tư vấn hợp đồng Tư vấn đầu tư
Đăng ký bản quyền Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu Xử lý vi phạm quyền Đăng ký Sở hữu trí tuệ Đăng ký kinh doanh
Đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ tên miền Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ thương hiệu Tra cứu thương hiệu Tư vấn đầu tư nước ngoài
Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhượng quyền thương mại Cục sở hữu trí tuệ
Trademark registration  ...

 

Công ty SBLAW, Tư Vấn Luật,Thiết kế bởi:Digitalstar.vn
Hotline: 0904340664 (Mr.Hà) – Chat Zalo
baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Language:
Đăng ký thương hiệu cho đặc sản địa phương ra nước ngoài.
Tin tức
Đăng ký thương hiệu cho đặc sản địa phương ra nước ngoài.
Đăng ký thương hiệu cho đặc sản địa phương ra nước ngoài.

(S&B Law) Hiện tại có hai hình thức đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài là đăng ký thông qua WIPO theo hệ thống Madrid và đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia. Việc lựa chọn hình thức đăng ký sẽ do Người nộp đơn lựa chọn. Trình tự, thủ tục đăng ký theo hai hình thức này như sau:

a. Đăng ký thông qua WIPO
Việc đăng ký nhãn hiệu thông qua WIPO có thể được thực hiện theo quy định của Thỏa ước Madrid (Madrid Agreement) hoăc Nghị định thư Madrid (Madrid Protocol). Việc lựa chọn đăng ký theo quy định nào sẽ được chúng tôi tư vấn cụ thể sau khi nhận được thông tin chi tiết về nhãn hiệu và quốc gia cần đăng ký. Tuy nhiên, việc đăng ký theo Nghị định thư hay theo Thỏa ước Madrid đều trải qua trình tự sau:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ. Tài liệu cần thiết cho bước này bao gồm các tài liệu sau:

i. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu quốc tế (Theo mẫu của Cục sở hữu trí tuệ);

ii. Mẫu đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid (Theo mẫu của WIPO);

iii. Giấy ủy quyền;

iv. Bản sao đơn đầu tiên hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Tùy theo việc đăng ký theo Nghị định thư hay Thỏa ước Madrid);

v. 08 mẫu nhãn hiệu (đen trắng) và 08 mẫu nhãn hiệu màu;

vi. Bản tuyên thệ sử dụng nhãn hiệu (Chỉ dùng cho một số quốc gia như Hoa Kỳ, Singapore, Anh);
 
Bước 2: Trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Cục sở hữu trí tuệ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ chuyển đơn đăng ký quốc tế lên Văn Phòng Quốc tế của WIPO.

Bước 3: WIPO sẽ kiểm tra về mặt hình thức của các tài liệu được nộp lên WIPO. Nếu các tài liệu đều đáp ứng các yêu cầu của Thỏa ước Madrid và/hoặc Nghị định thư Madrid thì WIPO sẽ công bố đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế lên công báo của WIPO.

Bước 4: Sau khi được công bố trên công báo của WIPO, đơn đăng ký quốc tế được thẩm định nội dung tại từng quốc gia được chỉ định. Thời hạn để thẩm định nội dung cho tất cả các quốc gia là 18 tháng tính từ ngày công bố trên công báo của WIPO.

Bước 5: Nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hội tại từng quốc gia thì WIPO sẽ ban hành đăng ký quốc tế duy nhất cho tất cả các quốc gia đồng ý bảo hộ nhãn hiệu. Trong trường hợp đơn không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ tại quốc gia nào thì người nộp đơn phải trả lời hoặc khiếu nại để vượt qua việc từ chối này tại quốc gia tương ứng. Trình tự, thủ tục để trả lời hay khiếu nại này sẽ theo quy định riêng của từng quốc gia.

b. Đăng ký tại từng quốc gia
Việc đăng ký tại từng quốc gia sẽ do Người nộp đơn quyết định. Tuy nhiên trên cơ sở yêu cầu của Anh, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ tập trung vào các quốc gia gồm EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Canada là những thị trường tiềm năng và quan trọng hiện nay của các sản phẩm nông sản Việt Nam:

i. Liên minh Châu Âu (EU)
Liên minh châu Âu bao gồm 28 quốc gia. Việc đăng ký không cần thiết phải nộp 28 đơn đăng ký riêng rẽ mà chỉ cần nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu cộng đồng – Community Trade Mark (CTM). Trình tự thủ tục đăng ký CTM như sau:

- Đơn sau khi nộp tại OHIM sẽ được cơ quan này xét nghiệm về hình thức. Nếu đơn có đủ các thông tin và tài liệu trên, ngày nộp đơn được ghi nhận. Sau đó đơn được chuyển sang xét nghiệm nội dung.

- Trong giai đoạn xét nghiệm nội dung, nhãn hiệu trong đó chỉ được xét nghiệm trên cơ sở tuyệt đối tức là đánh giá về khả năng phân biệt của nhãn hiệu, ví dụ nhãn hiệu có thuộc các dấu hiệu loại trừ theo quy định của pháp luật hay không; nhãn hiệu có phải là một thuật ngữ chung theo các ngôn ngữ của cộng đồng cho hàng hoá và dịch vụ hay không; nhãn hiệu có gây nhầm lẫn cho công chúng về bản chất, nguồn gốc địa lý của hàng hoá và dịch vụ mang nhãn hiệu hay không.

- Nếu nhãn hiệu hoàn toàn có khả năng phân biệt, và có thể được sử dụng như một nhãn hiệu hang hoá, tức là cơ quan OHIM không thấy có lý do để từ chối đơn trên cơ sở tuyệt đối, thì đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được công bố trên Công báo CTM bằng các ngôn ngữ chính thức của Cộng đồng Châu Âu trong vòng 3 tháng để các bên thứ ba có quyền lợi và lợi ích liên quan có thể phản đối.

- Nếu không có bên thứ ba nào phản đối đơn trong thời hạn cho phép, OHIM sẽ đăng ký nhãn hiệu.

Thời hạn từ lúc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đến lúc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại OHIM là khoảng 10 tháng (nếu không có phản đối đơn).

ii. Hoa Kỳ
Sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ 3 tháng thì đơn sẽ được cơ quan sở hữu trí tuệ xem xét trong thời hạn 1 tháng. Trong trường hợp đơn nộp đã đáp ứng các yêu cầu. Nếu đơn không bị từ chối hoặc không có thêm yêu cầu nào khác, đơn sẽ được công bố trên công báo trong khoảng thời gian từ 2 -3 tháng để bên thứ ba có ý kiến phản đối. Nếu hết thời gian công bố mà không có ý kiến phản đối của bên thứ ba thì đơn sẽ được sẽ được chấp nhận bảo hộ tại Hoa Kỳ.

iii. Canada
Đơn sau khi được nộp tại cơ quan sở hữu trí tuệ Canada thì đơn sẽ được thẩm định trong khoảng thời gia từ 8-10 tháng. Nếu đơn đáp ứng được các yêu cầu và có khả năng được bảo hộ thì cơ quan sở hữu trí tuệ Canada sẽ ra thông bao chấp nhận và đơn sẽ được công bố trên tạp chí sở hữu trí tuệ của Canada trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tháng. Sau khi hết thời hạn công bố mà không có ý kiến phản đối thì Cơ quan sở hữu trí tuệ Canada sẽ ban hành thống báo chấp nhận bảo hộ và yêu cầu người nộp đơn trong vòng 6 tháng phải thanh toán phí đăng ký nhãn hiệu. Sau khi phí đăng ký được thanh toán thì Cơ quan sở hữu trí tuệ Canada sẽ cấp Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

iv. Trung Quốc
Việc đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc thông thường sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ 15 đến 18 tháng. Quy trình đăng ký nhãn hiệu cũng tương tự với quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam bao gồm các bước: i. Thẩm định hình thức; ii. Thẩm định nội dung; iii. Công bố đơn và iv. Cấp văn bằng bảo hộ.

v. Nhật Bản
Việc đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản sẽ trải qua các quá trình thẩm định bao gồm thẩm định về mặt hình thức, trong trường hợp đơn đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức thì sẽ được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung để xem xét liệu nhãn hiệu có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của Nhật Bản hay không? Nếu đơn đáp ứng yêu cầu bảo hộ thì cơ quan sở hữu trí tuệ Nhật Bản sẽ ra quyết định đăng ký nhãn hiệu và yêu cầu người nộp đơn nộp phí cấp văn bằng bảo hộ. Sau khi người nộp đơn nộp phí thì đơn sẽ được công bố trên công báo. Thời gian để được cấp văn bằng bảo hộ tại Nhật Bản thường từ 8-10 tháng tính từ ngày nộp đơn.

vi. Úc
Sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 4 tháng, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được cơ quan sở hữu trí tuệ Úc thẩm định. Nếu đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ thì nhãn hiệu sẽ được công bố trong thời hạn 03 tháng. Nếu sau khi hết thời hạn công bố mà không có ý kiến phản đối của bên thứ ba thì cơ quan sở hữu trí tuệ Úc sẽ ra thông báo nộp phí đăng ký. Sau khi người nộp đơn nộp phí đăng ký thì nhãn hiệu sẽ được bảo hộ.

Trên đây là những thông tin cần thiết về thủ tục đăng ký ra nước ngoài. Trong trường hợp cần thêm các ý kiến tư vấn khác, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

» Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế

Hà Hoàn Lê (Ms), Deputy Director

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 0904340664 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền...
Trang chủ   Liên hệ   Print   Favorites   Gui tin nay Gửi cho bạn bè   Đầu trang
Bài viết cùng mục - Tin thương hiệu
» Đăng ký thương hiệu cho các đặc sản địa phương.
» Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp
» Tòa án bác đơn khởi kiện của Công ty Marvel Characters, Inc đối với QĐ cấp GCN ĐK nhãn hiệu "X-MEN"
» Tòa án bác đơn khởi kiện đối với Quyết định hủy bỏ một phần hiệu lực GCNĐK NH số 82099
» Phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu
» Tin tức thị trường Một góc nhìn khác về cuộc chiến thương hiệu
» Cảnh báo hành vi phạm Sở hứu trí tuệ gây nhầm lẫn
» Xuất xứ sản phẩm có thể hiện trên mã vạch hay không?
» Bảo vệ thương hiệu Việt: "Mất bò" vẫn chưa lo "làm chuồng"
» Tranh chấp thương hiệu
Các tin khác - Tin tức
» Thông báo số 6959/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về tư cách pháp lý của người ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn
» Miễn trừ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với vắc xin trong cuộc chiến chống Covid-19
» Việt Nam gia nhập Hiệp ước Budapest về nộp lưu chủng vi sinh
» Quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Tên miền, trang Web và sử dụng nhãn hiệu trên môi trường mạng
» Doanh nghiệp bất động sản ‘đau đầu’ vì bị nhái thương hiệu - Bài 3: Đừng để ‘mất bò mới lo làm chuồng’
» Bảo hộ thương hiệu tại Hoa Kỳ thế nào cho nhanh chóng và tiết kiệm?
» Nhức nhối nạn mạo danh thương hiệu bất động sản (KỲ III): Doanh nghiệp cần làm gì?
» Bảo vệ thương hiệu: Câu chuyện không chỉ của riêng doanh nghiệp
» Bảo vệ thương hiệu: Đừng để "Trâu chậm uống nước đục"
» Nhượng quyền sở hữu trí tuệ cho nhà nước trên cơ sở nào?